Aktuelt

Modig initiativ med potensial

Norwegian Green Business Forum gikk nylig av stabelen for andre gang. Med litt mer struktur og form kan dette bli en kjempeviktig møteplass for det grønne skiftet. 

I Östersund i fjor handlet konferansen bare om skog og trenæringen

– i Norge og Sverige. I år ble den arrangert i Trondheim og arrangementet var opp­skalert til å inkludere hav og jord også

– altså hele bioøkonomien. I tillegg ble finnene invitert, selv om de i år var sparsomt representert. Men forumet skal gå på rundgang og neste år vil konfe ransen holdes i Helsinki, så da forventes det at finnene vil melde seg på for fullt.

 

AMBISJONER OM «ET GRØNT DAVOS»

– Målet med Nordic Green Business Forum er å skape en arena hvor grønt næringsliv diskuteres

– «et grønt Davos», med fokus på skog, jord og hav (de grønne næringene) vekselvis mellom Norge, Sverige og Finland, sier initiativtakerne selv om forumet. Ambisjonen er «å sette dagsorden for forretningsmulighetene til de grønne næringene og være det opplagte stedet å være for alle som er interes­sert i det grønne næringslivet

– fra politikere og myndighetssjefer til medier, forskere, innovatører, gründere og investorer», hevdes det videre.

Initiativtakere og grunnleggere av NGBF er først og fremst skog­ og treklyngen WoodWorks!, Statskog, Investinor og Moelven fra Norge,

– sammen med svenske SCA og LRF-Lantbrukarnas Riksförbund, Setra Group og Handelsbanken.

 

VIL SAMLE KREFTER I NORDEN

Tanken bak forumet er å samle krefter i Norden, spille på likheter i kultur, språk, samfunnsstrukturer og systemer, men også på landenes potensial for å utfylle hverandre med sine komple­mentære fortrinn. Norge har lang kyst og er store på havbruk og akva­kultur. I tillegg er vi store energi­produsenter. Sverige og Finland er store skogland og dessuten gode på å bygge konsern i verdensklasse. Og alle tre landene driver selvsagt sitt jord­bruk ut fra de ulike forutsetningene vi har her i nord, med blant annet forsyningssikkerhet som en viktig driver. Et mål med forumet er å få til et bedre tverrfaglig samarbeid mellom skog­, jord­ og havbruksnæringene på tvers av de tre landene. Det er hoved inntrykket Norsk Skogbruk sitter igjen med etter årets konferanse.

 

UMODENT SAMARBEID FORELØPIG

Og festtalene var ikke få

– særlig fra politisk hold, der fylkespolitikere fra begge sider av svenskegrensa bidro, men også Landbruks­ og mat minister Sandra Borch sendte en video hilsen og heiet på forumet.

Synergier og samarbeidsplattformer synes imidlertid relativt umodne fore­løpig. Samarbeidet i dag synes tettest på fôrproduksjon. Det er ønske lig å få opp produksjon i nærområdene for å gjøre oss mindre avhengig av import av soya fra Brasil eller andre fjerne himmelstrøk. Både fordi det er mer miljøvennlig, men også for å sikre nok fôr til både husdyr og laks i en urolig verden i endring som opplever en større grad av usikkerhet og protek­sjonisme. Forumet var innom biomasse fra alle de tre sektorene som kan benyttes til fôr, men også produksjon av proteiner gjennom insekter kan være blant fremtidens løsninger. De fleste løsningene er ikke gryteklare ennå. Men vi fikk se at forskninga jobber konstruktivt og til en viss grad sammen med næringslivet.

Det ble også pekt på hvordan de tre primærnæringene kan samarbeide tettere om transport og infrastruktur som kan gagne alle tre sektorer. Særlig bedre transportårer på tvers i Norden. Det ble understreket at det ikke bare er viktig for et tettere og bedre næringssamarbeid, men også for vår felles sikkerhet i en urolig tid. Med våre naboland på vei inn i Nato, ble det pekt på fordelen av disse transportårene fra norskekysten, gjennom Sverige og helt inn i Finland.

 

KAN BLI EN KONSTRUKTIV MØTEPLASS

Konferansen samlet omkring 50 del­takere og ulike foredragsholdere vekslet mellom å fordype seg i det nærings­spesifikke, og å løfte blikket og se de store linjene. Et høydepunkt var diplo­mat Kai Eides gjennomgang av den geopolitiske situasjonen som påvirker alt næringsliv og samarbeid her og nå (se egen sak «Det grønne skiftet i «det rådville samfunnet»»).

Ellers var konferansen preget av at samarbeid på tvers av de tre sektorene foreløpig er umodent

– både innen­for hvert land, men enda mer på tvers av landegrensene. Men vi tror forumet har potensial som møte plass og idéhub

– et sted der forskere og næringsliv, politikere og offentlig beslutningstakere kan ha nytte av workshops og idemyldringer, inngå konkrete avtaler og utvikle tettere samarbeid. Det kan bli en god vei å gå, men krever litt mer struktur. Også må man enes om hvilket språk man skal holde konferansen på. Denne gangen ble det en inkonse­kvent blanding av engelsk, svensk og norsk. Med en engelsk invitasjon, er det uheldig og kan ekskludere de som forventer å forstå det som foregår og som ikke behersker norsk­-svensk. Vi regner med at det språklige vil løse seg neste år i Finland.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 3