WoodWorks!

Klyngesamarbeidet betyr mye for FollaCell

Østerrikske Mayr-Melnhof investerer 153 millioner kroner i miljøtiltak på sitt norske anlegg i Follafoss. Neste trinn må være å øke kapasiteten, mener leder Odd Morten Aalberg som er i dialog med eierne om en utvidelse til 250–300 millioner.

 Mayr­Melnhof er i støtet og har inves­tert stort internasjonalt siste halvåret, med oppkjøp både i Finland og Polen og planer om en ny fabrikk i Østerrike. Forretningen handler om kartong, og FollaCell leverer CTMP­masse til slik produksjonen. Et marked som var på god vei oppover med 2­3% årlig økning før korona, og med gode markedsutsikter ettersom man tror mye plastemballasje etter hvert vil erstattes av kartong.

 

KJEMPER OM INVESTERINGSMIDLER

Det er i dette kjøret Aalberg, i likhet med andre anlegg i konsernet, har foreslått en investeringsplan for utvikling av det norske anlegget i Trøndelag. – Miljøtiltakene som nå gjøres legger til rette for en kapasi­tetsøkning på 40.000 tonn årlig. Totalt vil investeringene da komme opp i 400-­450 millioner kroner, for­ teller den sindige trønderen som inn­ ser at det er kamp om investerings­ midlene i konsernet. Men han har tro på at ledelsen vil se mulighetene hos FollaCell.

Markedet er som sagt svært loven­ de. Viktig er også de rent økonomiske faktorene, som råstoffkostnader og ­tilgang, samt energipriser både på strøm og nettleie, mener Aalberg om å få østerrikerne til å investere i Norge.

 

KLYNGEFORDELER

I denne sammenheng er klyngesam­ arbeidet WoodWorks! svært nyttig, mener fabrikksjefen i Follafoss.
– Gjennom klyngesamarbeidet opp­ står det idéer og konstellasjoner som fører til utvikling av nye produkter. Vi har to konkrete eksempler på slike samarbeid siste tiden som kan tilskri­ ves klyngeaktiviteten. Et prosjekt er et samarbeid med en kunde om et nytt produkt i et marked som er nytt for oss. Akkurat nå har vi hatt en prøve­ produksjon som er til uttesting hos kunden, forteller Aalberg hemmelig­ hetsfullt. Han har store forhåpninger til produktet som han mener har stort potensial. – Det andre handler om et produkt som skal kunne erstatte plast­ emballasje. Begge prosjektene vil bety en økt volumproduksjon hos oss, sier Aalberg.

 

NETTVERK OG MØTEPLASS

Fabrikksjefen forteller hvordan WoodWorks! klima og samarbeids­form fungerer for FollaCell:

– Når folk fra skognæringen og tre­ foredlinga samles, så dukker det opp mange ideer i møter og pauser. Og så jobber klyngen på en strukturert måte som gjør at du får innspill til mulig­ heter du ikke har tenkt på før. Noen av disse ideene blir altså starten på konkrete prosjekter. WoodWorks! som forum er veldig viktig for slike utviklingsprosjekter, mener Aalberg.

Han peker også på hvordan møtene er effektiv nettverksbygging. – For eksempel hvis jeg sitter med en utford­ring, ringer jeg en jeg traff på forrige møte og ber om hjelp, fordi jeg tror han kan bidra og samtidig tjene på det. Det er typisk for samarbeidet. Du kjenner til hva folk driver med og da er det lett å ta den telefonen. Terske­len blir lavere og du får et videre spekter å spille på, mener Aalberg.

Han er også veldig glad for samar­beidet med forskninga. – Er du en mindre bedrift uten store FoU­ressur­ser i daglig drift, er klyngen et utmer­ket sted å få kontakt med forskninga på. Det samarbeidet syns jeg fungerer veldig bra, der vi utfordrer hverandre begge veier. Særlig har vi samarbeidet godt med RISE­ PFI i Trondheim, for­ teller han.

 

ANSVAR OG FORPLIKTELSE

Treforedlingsbedriften FollaCell bruk­ er 360.000 m3 virke årlig og omsetter for mellom 500 og 600 millioner kroner med sine 60 ansatte og 10 lær­ lingeplasser. Som fabrikksjef fra 2014 i en bedrift som er en viktig brikke i verdikjeden skog­ og trenæringa i Trøndelag, føler Aalberg også på et ansvar og en forpliktelse som klynge­ medlem: – Ja, jeg kjenner på det.

En av klyngens oppgaver er å tenke helhetlig. Den enkelte må ikke bli for opptatt av egne saker. Man må tenke på næringa i stort. I starten var jeg spent på hvor gode vi ville være på det, men jeg syns det har gått bra.

Aalberg opplever at det er kultur i WoodWorks! for å tenke på næringas felles beste – at det pågår en prosess for å få næringa og verdikjeden til å løfte seg.

– Hvordan gjør dere det?

–Det er en holdning hos aktørene i klyngen, og når alle tenker i den ret­ ningen så blir resultatet bra, sier Aal­ berg.

 

GRØNN OMSTILLING OG POLITISK SATSING
Mye skjer på lokalnivå, grønn omstill­ing handler om alle de store og små løsningene i bedriftene som gjør at vi utnytter ressursene smartere. I dette arbeidet tror Aalberg klyngesamar­beid er genialt – fordi en enkeltbedrift ikke klarer dette alene. Men skal skognæringa bidra så det monner i en grønn omstilling av Norge – på linje med det svensker og finner driver med, må det andre krefter inn i bildet. – En real satsing på norsk landbasert industri er helt avhengig av at politik­erne nasjonalt sikrer stabile ramme­betingelser, tilrettelegger og skaper initiativ, sier fabrikksjefen. Det må til hvis næringa for eksempel skal kunne yte inn i Prosess21­rapportens mål­setting om en dobling av eksport­ inntektene innen 2030.

 

EKSPORTINNSATS

Aalberg og FollaCell som prosess­ industri, er imidlertid klare for utford­ringene. – Vi eksporterer jo 100% allerede. Investerer eierne slik vi håper, kan vi øke produksjonen med 40.000 tonn tilsvarende 100.000 m3 råstoff. Da er i alle fall vi med på å støtte målet om økt eksport fra fast­ landsindustrien innen 2030, sier Aalberg.

Om det ikke skulle bli storinvester­ ing på Follafoss, jobber uansett Aalberg og co ufortrødent med nye produkter og løsninger. – Vi arbeider hele tiden med å bli mer kostnads­effektive og å finne mer økonomiske og grønne måter å utnytte restproduktene på. Og da er klyngesamarbeidet sen­tralt for vår del, avslutter Aalberg. •

Eller finn den her:

Spotify

Apple podcasts

Eller:

Breaker: https://www.breaker.audio/woodcast-2

RadioPublic: https://radiopublic.com/woodcast-GbjN5J