Ukategorisert

Mer informasjon fra nye digitale kart

En kombinasjon av registreringer på bakken og en ny type tredimensjonale flybilder, såkalt stereofotogrammetri, ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16. Det gir mer detaljert informasjon om norsk skog.TEKST: LARS SANDVED DALEN

Testområde er i første omgang Trøndelag. Eksempel på informasjon fra de nye kartene kan være tilgjengelig tømmervolum og bio­ masse, noe som kan være nyttig for skogei­ ere og tømmeraktører.

Det er Nibios Johannes Rahlf som i sin dok­ torgrad har videreutviklet datamodellene som ligger bak det nye digitale skogressurs­ kartet SR16.

SR16 skal bli et landsdekkende skogres­ surskart for hele Norge. SR står for skogres­ surskart og 16 betyr at rutenettet er 16 x 16 meter. Foreløpig dekker kartene hele Nord­ Trøndelag og Sør­Trøndelag, om lag 50.000 km2 – et område som er større enn Dan­marks landareal.

NYE KART GIR MER DETALJERT KUNNSKAP

Det nye skogressurskartet benytter altså Landsskogtakseringens registreringer kom­ binert med stereofotogrammetri. Stereofo­togrammetri er her stereobilder fra flyfoto som brukes til å lage en digital, tredimen­ sjonal modell av terrenget samt gjenstan­der som stikker ut i terrenget, slik som bygninger og trær. Ut fra denne tredimen­ sjonale punktskyen kan forskerne beregne for eksempel trehøyde og hvor mye tøm­ mer som finnes i skogen, og fremstille disse skogegenskapene som ulike tema i kartet. Det spesielle med denne kombinasjonen av registreringer på bakken og fra lufta, er at forskerne kan tilby en mer detaljert oversikt over skogen. Det nye skogressurskartet gir oversikt over det totale skogarealet i Trønde­ lagsfylkene, hvilke treslag som vokser hvor, hvor høy skogen er og hvor stort tømmervo­ lumet er – i enkelte tilfeller helt ned på kom­munenivå og på bestandsnivå.

Denne nye detaljerte kunnskapen om tilgjengelig tømmervolum og biomasse kan benyttes i planlegging av skjøtsel og hogst av både skogeiere, tømmeraktører og entrepre­ nører. Det nye skogressurskartet kan også bli nyttig i planlegging av mulige fremtidige investeringer, for eksempel i nye fabrikkan­ legg eller skogsbilveier.

UTVIKLET DE NYE DATAMODELLENE

Rahlf har vært med å utvikle det nye digi­ tale skogressurskartet, gjennom å kontrol­lere, utvikle og forbedre datamodellene som ligger bak de tredimensjonale kartene. Han disputerte nå i våres med oppgaven: «Kart- legging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder». Veiledet av Erik Næsset ved MINA/NMBU samt Svein Solberg, Johannes Breidenbach og Rasmus Astrup fra NIBIO.

Rahlf har den første doktorgraden som kom­ mer ut av NIBIOs snart 100 år gamle Lands­ skogtaksering siden Alf Langsæters avhand­ ling «Nøiaktigheten ved linjetaksering av skog» fra 1933. Landsskogtakseringen startet i 1919 og feirer 100­årsjubileum i 2019. Rahlf arbeider nå med den videre utviklingen av skogressurskartet.

Les hele Norsk Skogbruk nr 7/8