Aktuelt

Årsmøtet i Viken Skog vil ha mer innflytelse

En investeringsbeslutning om CTMP-produksjon på Follum må tas av et ekstraordinært årsmøte. Og misnøyen med bare 17 kroner i etterbetaling var såpass stor at det måtte stemmes over om det framlagte regnskapet skulle godtas. Årsmøtet i Viken Skog markerte tydelig at de tillitsvalgte vil ha en hånd på rattet.Viken Skogs årsmøte har de siste årene vært arrangert over to dager. Den første dagen med fagprogram, åpen diskusjon og selskapelig samvær. Selve årsmøtet, som er åpent for pressen, har blitt effektivt gjennomført dagen etter. Fjorårets årsmøte, der uendelige runder om nestledervervet førte til at hele valgkomitéen trakk seg, var et markant unntak.

Beskjeden etterbetaling…

Men plankekjøring ble det heller ikke i år. Styrets forslag til disponering av det rekordhøye overskuddet på 420 millioner provoserte forsamlingen. Her ble det nemlig foreslått at etterbetalingen for samhandel (gjennomsnitt av tømmeromsetningen de siste fem år) skulle være 17 kr pr m3, noe som til sammen ikke utgjør mer enn 30 millioner kroner.

Til sammenligning var etterbetalingen ifjor 30 kroner pr m3, selv om årsresultatet i 2021 var under halvparten av fjorårets (188 millioner). Som omtalt i diverse media er det styrets opplegg at det aller meste av årets overskudd tillegges egenkapitalen, for å møte de forventede investeringene i CTMP-produksjon på Follum.

…men årsmøtet fikk ikke øke den

Dette falt ikke i god jord. Stemningen ble heller ikke bedre av at det «gjerrige» forslaget til etterbetaling ikke lå på bordet da de 35 skogeierlagene gjennomførte sine årsmøter. Flere foreslo at etterbetalingen måtte økes til fjorårets nivå.

Dette utløste en debatt om det formelle, revisor Håvard Nordstrøm entret talerstolen og påpekte at årsmøtet ikke kunne dele ut mer penger enn det styret hadde foreslått. I så fall måtte det fremlagte årsregnskapet stemmes ned og et nytt presenteres på et ekstraordinært årsmøte. Rett før denne avstemningen tok Olav Breivik ordet og lovte ekstraordinært årsmøte med utdeling av mer penger, dersom det ikke ble fattet investeringsbeslutning på Follum i løpet av høsten. Og dette nådde fram, bare 44 av 215 stemte for å forkaste årsregnskapet.

Vil bestemme om Follum

Leiv Nergaard fra Sigdal-Eggedal foreslo at investeringsbeslutning på Follum skal fattes på et ekstraordinært årsmøte. Dette fikk enstemmig tilslutning.

Men ekstraordinært årsmøte kan det bli uansett. Flere uttrykte nemlig redsel for at styret ville forplikte Viken Skog til store investeringer på Follum uten at andelseierne fikk si sitt. – Investeringsbeslutningen bør fattes i et ekstraordinært årsmøte, som samtidig bør vedta hvordan egenkapitalen i Viken Skog kan styrkes, foreslo Leiv Nergaard fra Sigdal-Eggedal. Dette forslaget var ikke meldt inn på forhånd og kunne bare behandles dersom et samlet årsmøte godtok det. Men ingen hadde innvendinger mot det, og da forslaget kom opp til avstemning ble det enstemmig vedtatt.

Forut for denne avstemningen tok en temmelig muggen styreleder Olav Breivik ordet. – Dette henger ikke på greip folkens. Vi kan ikke sitte sammen med de beste i verden og tulle, sa han blant annet. Og adm.dir. Tor Henrik Kristiansen fulgte opp. – Hvem skal stille opp for etablering av ny industri om ikke dere gjør det? Dette prosjektet vil gjøre flisavsetningen for sagbrukene betydelig sikrere og vil virkelig være å ta en for laget, sa han.

Og det var da heller ingen som uttrykte seg virkelig kritisk til prosjektet på Follum. Men de tillitsvalgte vil altså være med å ta beslutningen.

Etter møtet sier Olav Breivik til Norsk Skogbruk at dette vedtaket er til å leve med. – Vi vil prøve å arrangere det så raskt som mulig. Vi vil jo ikke at det skal være usikkerhet om vår vilje til å gjennomføre, sier han.

– Stem på min motkandidat!

John Anders Strande stilte til valg som styremedlem, men anbefalte forsamlingen å stemme på motkandidaten.

Også valgene inneholdt overraskende elementer. Først ble Olav Breivik oppskriftsmessig valgt som styreleder for et nytt år. Her var det ingen motkandidat, men 38 stemmer var blanke. På en av styreplassene hadde valgkomitéen delt seg. Flertallet på fire ville ha inn John-Anders Strande, leder av Hadeland skogeierlag, mens mindretallet innstilte på gjenvalg av samvirkeveteranen Lars Fredrik Stuve. Strande presenterte seg som tobarnsfar, forstkandidat og tidligere leder for organisasjonen Norsk Juletre. Men han overrasket forsamlingen med til slutt å erklære at Stuve «lå et hakk foran ham» og anbefalte forsamlingen å stemme på motkandidaten. Men han trakk ikke sitt kandidatur og flere tok til orde for Strande burde velges.

Beholdt styreplassen

Lars Fredrik Stuve var klar for å bli gjenvalgt og presenterte sin temmelig imponerende CV, mannen har vært statssekretær, næringspolitisk sjef i Skogeierforbundet og mangeårig direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Han ga også uttrykk for sin tilfredshet med det nyss fattede vedtaket om ekstraordinært årsmøte. – Et helt riktig og nødvendig forslag, sa han. Og den skriftlige avstemningen viste at flertallet fulgte Strandes oppfordring om ikke å stemme på ham, Stuve fikk 138 stemmer mens Strande fikk 87.

Dette valget ga mulighet til en omkamp om nestlederposisjonen. Kristoffer Røren fra Eiker gikk på talerstolen nok en gang og foreslo Stuve til dette vervet. Men det utløste ingen reprise av fjorårets tumulter, Erland Lundby ble valgt med 118 stemmer, mens Stuve fikk 87. De involverte lot til å være vel tilfreds med det utfallet.