Politikk

Stortinget gir ekstra tilskudd til årets planting

Opposisjonspartiene sørger for at det er flertall i Næringskomiteen på Stortinget for å bevilge såkalt friske midler til et tilskudd på kr 1,50 pr plante for å dekke ekstrakostnader ved årets skogplanting.

 I skrivende stund er representantforslaget fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SVs medlemmer ikke behandlet i Stortinget. Men alt tyder på det blir vedtatt og det ligger dermed an til en lignende ordning som i fjor, men forskjellen er at det denne gang bevilges ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett. Man slipper dermed å omdisponere penger fra andre viktige skogbrukstiltak. En annen forskjell er at det i år virkelig blir bruk for midlene, utsiktene til å få inn utenlandsk arbeidskraft er alt annet enn lyse, i hvert fall til vårsesongen. Opposisjonspartienes representanter i Næringskomiteen har sendt ut en felles pressemelding: – Millioner av skogplanter som ellers kunne blitt kastet reddes nå, samtidig som ungdom kan få arbeidserfaring, selvtillit og inntekt, heter det her. I skogbruket blir dette naturligvis godt mottatt, organisasjonene har arbeidet hardt for å få dette til. Det er da argumentert med at merkostnadene til opplæring og oppfølging av norsk arbeidskraft beløper seg til rundt 3 kroner pr plante. – Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og fellesskapet over statsbudsjettet. Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsatt ledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO₂ i skogen, sier direktørene Arne Rørå i Norskog og Per Skorge i Skogeierforbundet i en felles pressemelding. Etter det Norsk Skogbruk forstår hadde Landbruks- og matdepartementet forberedt en løsning med omdisponering av LUF-midler, slik som ifjor. Men i et møte med LMD 16. april takket organisasjonene nei til det, og viste da til representantforslaget i Stortinget. Når dette leses har ikke behandlingen av forslaget funnet sted, og revidert nasjonalbudsjett legges ikke fram før 8. mai. Og en ny forskrift, som dette ekstraordinære tilskuddet krever, kan dermed ikke vedtas før etter det. Men såvidt vi forstår er det her bare å finne fram fjorårets, hvilket vil si at skogeiere som planter, eller aktører som lønner plantehjelp, kan snelle inn kr 1,50 pr plante i ekstra tilskudd. Og for aktørene rundt i landet som nå er i ferd med å rekruttere arbeidskraft til årets plantesesong er dette gode nyheter. – Skogeierne får nå også i år mer igjen for å plante selv, i fjor tok de unna rundt en million planter, sier Sverre Holm, skogkultursjef i Glommen Mjøsen Skog. Men selv om samvirkeforetaket nå også får et godt tilskudd til merkostnadene ved plantingen de skal utføre er han usikker på om de klarer å få utført alt. •