Politikk

Skogvalget 2021 – MDG: Særlig opptatt av det biologiske mangfoldet

Skogvalget 2021: I år er det valgår. I den forbindelsen vil Norsk Skogbruk utfordre og ta et dykk i de ulike partienes skogpolitikk, og presentere et parti i hvert nummer fremover.MDG fremmer en helhetlig skogpolitikk, men har nå valgt å legge ekstra vekt på det de kaller naturkrisen i norske skoger og biologisk mangfold. Det preger MDGs program for valget 2021.

 

Det førte før jul til en egen resolusjon som heter «Redd livet i skogene» der MDG peker på behovet for en skogpolitisk snuoperasjon, for å ikke miste de siste restene av våre gamle, villmarkspregede og biologisk viktige skoger, som det heter.

MER SKÅNSOMT SKOGBRUK

I den nye resolusjonen peker MDG på politiske tiltak som kan fremme det de kaller mer naturvennlig skogbruk, både i privateid skog, men også hvordan Statskog kan brukes som verktøy og utstillingsvindu her. – Et natur- og miljøvennlig skogbruk innebærer at ivaretakelse av mangfoldet er tydeligere enn det kommersielle skogbruket. Det innebærer ulike hogstformer og restriksjoner på tiltak som gjødsling og markberedning. Det handler også om forbud mot hogst i gammelskog og hogst og veibygging i hekke- og yngleperioden. Videre handler det om restriksjoner på veibygging og en klarere handlingsplan for skogvernet, både fremdriften og at det skal innebære mer representativt vern. I tillegg vil vi skjerpe restriksjonene i områdene der skogbruk drives, gjennom uavhengig kartlegging av arter for nøkkelbiotoper og å sikre områder og korridorer som gir arter mulighet for å spre seg. For å stimulere til mer skånsomt skogbruk vil vi etablere støtteordninger for skogeiere som ønsker å gå over til en slik drift som ivaretar hensynet til miljøet, sier MDGs første representant fra Østfold, Benedicte Lund som håper å være på Stortinget etter valget.

 

MER FOREDLING HJEMME

MDG er imidlertid opptatt av at skogen også er en ressursleverandør av grønne produkter. Partiet ønsker å stimulere til mer bruk og foredling av råstoffet hjemme og til et bredere spekter av produkter, der stokken i enda større grad utnyttes med rett kvalitet til rett produkt. Et mål er at dette samtidig kan føre til et mer variert skogbruk. Punkter som støtter synet på hvordan MDG mener tre bør brukes som ressurs er formulert slik i partiets foreløpige programutkast:

• Øke konkurransekraften for tre som byggemateriale gjennom økt prioritering av tre i offentlige bygg og anlegg, samt krav til livsløpsanalyser i teknisk forskrift i byggsektoren.

• At større offentlige prosjekter som nytt regjeringskvartal og ny Campus på NTNU bygges med høy andel trevirke.

• Videreutvikle norsk treforedlingsindustri gjennom å stimulere til spesialisering og innovasjon.

• Utvikle en programmessig satsing på bioraffinering av de ulike bestanddelene og fraksjonene fra biologiske ressurser i skog.

• Satse på produksjon av bioenergi basert på biprodukter fra treforedlingsindustrien og skogsavfall, men unngå en politikk der satsing på bioenergi fører til økt avvirkning av skog.

– Vi tror at større variasjon i skogen i både alder, kvaliteter og treslag kan gi en mer robust skog, men også en mer robust skogindustri med bedre inntjeningsmuligheter, sier Lund. Hun ønsker å samarbeide med grunneiere og skognæring om å øke andelen skog som drives etter prinsipper om økt kvalitet og mer verdiskapning per tømmerstokk.

 

MOT EN NY NORMAL

Hun tror debatten om hvordan vi bruker skogen best mulig for å ivareta alle samfunnsbehovene fremover blir svært viktig og ønsker den velkommen. – Skognæringen er kjempeviktig for både næringsutøverne og samfunnet forøvrig og næringen må derfor være forberedt på at fokuset på skogen vil øke, sier Lund. Hun tror disse spørsmålene må fram i alle fora fremover, og mener både næringen og miljøbevegelsen trenger denne debatten for å sikre et bedre skogbruk og ressursutnyttelse. Men også for menneskets bruk av naturen til friluftsliv og kanskje aller viktigst; vern av viktige naturverdier fremover. – Dette er en evig dialog mellom næring og samfunn og nå er det et stort behov for å diskutere viktige spørsmål på nytt. Da må begge sider få motbør og måtte spisse budskapet sitt for å finne en ny normal, mener Lund. Hun kommer fra fjørfebransjen og forteller om hvordan bransjen gikk fra burhøns til løsdrift og frittgående høns. Og at alle nå er enige om at det er en bedre hverdag i næringen. – På samme måten mener jeg skognæringen må opp på en ny normal, kommenterer hun. •

 

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.