Klima, natur og miljø

Nye forventninger i ny eierskapsmelding

Staten er eier i over 70 selskaper. I ny eierskapsmelding forventes mer hensyn til bærekraft, klima og natur, en raskere grønn omstilling og bedre utnyttelse av mulighetene i det grønne skiftet. Hva får det å bety for Statskog, og kan det igjen få betydning for skognæringen forøvrig?  

Nærings- og Fiskeriminister Jan Christian Vestre  Foto Line Venn

Forrige eierskapsmelding kom under den blå regjeringen som hadde som mål å redusere statlig eierskap. Denne regjeringen ga tidlig uttrykk for en helt annet innstilling og Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er tydelig på en mer aktiv statlig deltakelse og ønsker en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie, – i rødgrønn tradisjon.

Men ikke bare ideologisk. Han mener tydeligvis også at det trengs en mer fremoverlent melding rent konkret – fordi mye har skjedd siden 2019.

– Det er på høy tid å tilpasse eierskapspolitikken til et samfunn og en verden i endring. Denne regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser, sier han i pressemelding om den nye eierskapsmeldingen. Og med det mener han blant annet å mer aktivt bidra til et raskere grønt skifte og imøtekomme de økende kravene om hensyn til både bærekraft, klima og natur.

 

Klima og natur

Med det varsler han for det første en enda tydeligere forventing om å bidra til å nå klimamålene i Parisavtalen. – Næringslivet vårt skal og må omstille seg mot lavutslippssamfunnet. Dette kan vi få til i fellesskap gjennom en aktiv og framtidsrettet næringspolitikk. Vi vil at statlig eierskap, i likhet med privat eierskap, skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet, og nå er dette også reflektert veldig tydelig i statens eierpolitikk, sier Vestre.

Videre introduserer Regjeringen nye forventninger til egne selskaper knyttet til naturmangfold og økosystemer. – Tilsvarende som for klima forventer staten at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon av negativ påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse, hevdes det i pressemeldingen.

 

Statskogs direktør Gunnar Lien
Foto: Martin Haagensen

Vil skjerpa krav bety noe for skognæringen?

Skognæringen forholder seg allerede aktivt til omstillingen til fornybarsamfunnet, skogens rolle i klimasammenheng og ansvaret for naturmangfoldet i de norske skogene. Dette er hensyn bransjen arbeider med kontinuerlig. Og statseide Statskog som omfattes av den nye meldingen, er en ledende aktør i næringen. Administrerende direktør Gunnar Lien i Statskog må nå ta stilling til hvordan selskapet ytterligere kan skjerpe både klimatiltak og hensyn til naturmangfoldet.

– Hva kan de nye retningslinjene bety for driften av statens skoger?

– Vi har selvsagt alltid arbeidet med bærekraft. Før kalte vi det noe annet. Men målet er jo stadig å bli bedre. Og nå må vi bare stramme til ambisjonene anda mer. Det betyr nok at vi må gå noen runder med oss selv og næringen om hva som skal til, sier Lien.

– Ja, for vil Statskog nå bli en foregangsfigur i denne sammenheng, og hva kan i så fall denne meldingen få å bety for resten av næringen?

– Statskog vil gjerne vise vei, men samtidig er det viktig å få en avstemthet med resten av næringen. Vi er klar over at grepene vi gjør kan påføre andre skogeiere forpliktelser og vi må greie begge deler, sier Lien. Han viser blant annet til samarbeidet næringen nå nylig har avsluttet om retningslinjene i PEFC-sertifiseringen, og mener dette er et godt eksempel på et fornuftig samarbeid og avstemthet.

Lien viser også til Statskogs bærekraftmål, som riktignok ikke er utskilt i egen rapport, men er en del av årsrapporten.

– Der forholder vi oss til de av FNs bærekraftmål som er aktuelle for oss, men mål om forbedringer slik bærekraftsrapporter gjør, forteller han.

 

Sektorpolitiske mål

Som statseid selskap vil Statskog som tidligere være klassifisert i kategorien for selskaper med mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål, i eierskapsmeldingen. I den andre kategorien kommer selskaper der målet er høyest mulig avkastning. (I ny eierskapsmelding er det bare to kategorier mot tidligere tre).

– Ja, det er derfor vi er underlagt Landbruks- og matdepartementet også og ikke Næringsdepartementet. Retningslinjene fra våre eiere er selvsagt noe vi hele tiden forholder oss til. Den forrige meldingen ligger på pulten min, så nå blir det på tide å bytte ut den da, påpeker Lien.

– Er det mer sektorpolitiske målet for selskapet en av årsakene til at staten kan betale en såpass stor sum for Meraker Brug også? At det ikke bare er høyest mulig avkastning som gjelder?

– Kanskje er kjøpet av Meraker Brug et ledd i det ja? Men i det kjøpet er det både sektorpolitiske oppgaver og mål, men også forretningsmessige mål. Vi oppfyller begge deler der, mener Lien.