Aktuelt

Gjelsten kjøper Værdalsbruket

Et 90 år langt ufrivillig eierskap går mot slutten når Bjørn Rune Gjelstens selskap Fabritius Gruppen kjøper aksjene i Værdalsbruket as av Storebrand, ifølge DN for mellom 800 og 900 millioner kroner. Det var nemlig som långiver at Storebrand ble tvunget til å ta over Værdalsbruket i 1930.

Værdalsbruket er med sine 900 000 daa landets nest største private eiendom, den omfatter hele 58 % av Ver- dal kommune. Det produktive skogarealet er riktig nok ikke mer enn 180 000 daa og 11% av dette er vernet. Men avvirkningen har ifølge bedriftens hjemmeside ligget på forsiktige 5–10 000 m3 de siste årene. Daglig leder Anders Børstad forklarer: – Det er rett og slett ikke mer tilgjengelig hogstmoden skog, du kan si vi er nede i det svenskene kaller svackan. Tilveksten på eiendommen er på rundt 50 000 m3, men selv om hogstkvantumet kan økes litt om senn går det nok 30 år før vi kan avvirke så mye, sier han. Men legger til at det investeres godt i framtidsskogen, både med veibygging og ungskogpleie på rundt 5000 daa årlig. 

STORE KALKRESSURSER

I tillegg til skogsdriften drives en omfattende utleie av jakt, fiske og ti hytter. Værdalsbruket eier også 34% av selskapet Inntre as, som har sagbruk i Snåsa, Verdal, Selbu, Støren og Steinkjer. Men viktigere for kjøperen er antagelig en enorm kalksteinforekomst i Tromsdalen, litt sør for Verdal. Der tar selskapet Verdalskalk i dag ut rundt 1,5 million tonn årlig av en kalkstein som skal være spesielt ren. NGU har vurdert den samlede forekomsten til 7,5 milliarder tonn og det dreier seg dermed om en av landets største mineralressurser.

Og Anders Børstad forteller at selv om Værdalsbruket ikke er involvert i driften, er det i de fleste år kalkfore- komsten som er eiendommens største inntektskilde, med ca. 30 %. Resten av inntektene er omtrent likt fordelt mellom skogbruk og utmarksnæring.

 

INGEN UMIDDELBARE ENDRINGER

Det var i en børsmelding sendt fra Storebrand tidlig 28. april at nyheten om eierskiftet ble sluppet. Fabritius Gruppen er et datterselskap av Gjel- sten Holding og eier en rekke næringseiendommer på Østlandet. Gjelsten forteller til DN at han tok kontakt med Storebrand i fjor, da han forsto at de hadde planer om å selge Værdalsbruket. – En slik mulighet dukker kanskje opp en gang hvert hundrede år, sier han. Gjelsten gir ellers uttrykk for både til DN og lokalavisen Innherred at eierskiftet ikke vil bety noen umiddelbar end- ring i driften av Værdalsbruket, men at han etter hvert vil vurdere om vannkraftressursene i Verdalselva kan utnyttes. Men den ivrige laksefiskeren understreker at dette i tilfelle ikke må ha negative følger for fisket.

Heller ikke Anders Børstad tror eierskiftet vil medføre store endringer. – Men en ny eier vil sikkert kunne se nye muligheter og det er positivt, sier han.

 

I ALL STILLHET

Siden Storebrand er et børsnotert selskap og en slik transaksjon har resultateffekt, har salgsprosessen som har pågått siden jul skjedd i dypeste hemmelighet. De få som har vært involvert har vært underlagt taushetsplikt. Etter det Norsk Skogbruk erfarer er det Danske bank som har fungert som rådgiver og tilrettelegger for transaksjonen.

Og siden det er aksjer som nå skifter eier blir det heller ingen konsesjonsbehandling, på samme måte som da Ola Mæle solgte Namdal Bruk til det tyske selskapet LAM i fjor høst.

 

LOKAL AKSJON

Men ikke alle er fornøyde med at slike transaksjoner er mulig i Norge. Arbeiderpartiet i Verdal demonstrerte ved Værdalsbrukets kontor på Holmen gård da salget ble kjent. Partilaget mener Statskog, kommunen eller andre lokale interessenter burde fått mulighet til å by på eiendommen.

– Storebrand vet utmerket godt at dette er en eiendom det er stor lokal interesse for. Likevel selger de eien- dommen i det skjulte til et annet aksjeselskap uten lokal tilknytning til Verdal. Vi hadde forventet at et seri- øst selskap tok lokalmiljøet mer på alvor, sier partiets gruppeleder Ola Gunnar Hallager til Innherred.

Kommunens ordfører Pål Sverre Fikse er derimot mer positiv, han uttrykker tilfredshet med at eiendommen fortsatt er på norske hender. Også fra rikspolitikerne har det vært stille, i motsetning til etter salget av Namdal Bruk i høst.

LANG HISTORIE

Værdalsbruket har vært en samlet eiendom i drøyt 200 år, opprinnelsen er at tidligere kirke- og såkalt kron- gods fikk private eiere da framveksten av sagbruk på 1600-tallet ga skogarealene verdi, samtidig som kongen trengte penger til krigføring mot svenskene.

Sin nåværende utstrekning fikk Værdalsbruket i 1819, da Hilmar Meincke, en grosserer i Trondheim, kjøper godset på auksjon i en krisetid for norsk trelasthandel. Men krise ble det også et drøyt hundreår senere, da var Borregaards første generaldirektørHjalmar Wessel største eier. I 1930 måtte det konstateres at egenkapitalen var tapt og Storebrand overtok som største kreditor styringen. De øvrige kreditorene kjøpes etter hvert ut, og i 1935 gir landbruksdepartementet Storebrand konsesjon på eiendommen.

Les hele Norsk Skogbruk nr 5 her.