Leder

Andre tider

VERDEN ER I endring – både helse­messig, markedsmessig og nå også sikkerhetspolitisk. Ikke bare har vi mennesker blitt rammet av en pan­demi som har krevd full oppmerk­somhet, og som også har påvirket globale handelsmønstre betydelig. Men i alt dette oppstyret viser det seg altså at klimakrisen ikke har blitt borte – dessverre. Bare fra søkelyset. Og nå har den altså fått en ny konkurrent om oppmerksomheten – den tragiske krigen i Ukraina som overskygger alt annet.MEN DETTE HAR vi selvsagt ikke «tid til». Det slo også FNs klimapanel fast i sin rapport som kom i slutten av februar – bare dager etter Putin invaderte nabo landet. Den forsterker budskapet om at klimaendringen er menneskeskapt og peker på konsekvensene for vårt livsgrunnlag.

 

ALLEREDE I APRIL vil FN komme med en ny rapport som skal bidra med mulige verktøy. Interessant da blir hva som foreslås for skogbruket. Men allerede nå ser vi i FNs utspill at et viktig svar på krisene vi opplever er «mer natur». Som leder til signaler om storstilt vern. FNs naturavtale foreslår vern av 30 % av det som er igjen. Samtidig skal bærekraftig skogbruk sikre råstoff og inntekter fra skogen som drives. Men hva som er bærekraftig bruk er også i endring. EU har med stor tydelighet vist det gjennom sine handlinger og strategier i sin grønne giv.

 

MER VERN OG mer restriktivt skog bruk begrenser tilgangen på råstoff. I tillegg kommer effekten av klima­endringene, som storm, skogbrann og insekt skader – som også «forsyner seg av skogsråstoffet». Resultatet blir, som for stadig flere av verdens råvarer for tiden, nemlig knapphet og prisoppgang.

 

SLIK BLIR TØMMER en ettertraktet vare. Det viser også prisoppgangen de siste årene. Men dessverre minst i det markedet vi er en del av, nemlig det norsk­-svenske. I en sak i dette bladet viser en oversikt over pris­endringene de siste 20 årene i ulike europeiske land at prisene har skutt i været «alle andre steder» enn her. På samme tid har eksporten fra Norge satt fart. Riktignok av ulike årsaker, men den er helt klart stadig mer lønnsom. Viken AT Market viste i vinter at det lønte seg å sende tømmer på båt med omlasting til bil­transport, helt til syd­-Tyskland – i en tid da fraktprisene også har eksplodert. Det sier alt om det mellom­europeiske markedet. I dette nummeret bekrefter også en av Europas største sagbruks­konsern at de er svært interessert i handel med Norge. De vil kjøpe tømmer (og selge ferdigvarer). Norsk tømmer er attraktivt for tiden, og norsk foredling må kjempe i svært tøff konkurranse.

 

I HELE DETTE nye verdensbildet sitter skogeierne i en nøkkelrolle. Skogen er både råstoff, naturverdier og karbon­bank. Og presset fra industrien og opinionen øker altså uomtvistelig, og med det ansvaret for kloke beslut­ninger. Derfor er det svært interes­sant hva skogeierne faktisk vil. En ny undersøkelse som omtales i bladet, viser at også dette er i endring. – Vi går spennende tider i møte. For å si det med Bob Dylan: The-­times­- they­-are-­a­-changing!

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.