Kystskogbruk

En oppgradering for framtiden

Etter lang tids planlegging, lobbyvirksomhet og arbeid kunne ende­ lig skogbruket i Vindafjord kommune i Rogaland juble. Fredag 6. januar ble tømmerkaien på Søndenåneset offisielt åpnet med brask og bram. En kraftig oppgradering gjør at kaien skal tåle framtidens tømmertransport.Tekst og foto: Gerd Inger Aarnes

I naturskjønne omgivelser øst i Sandeidfjord­

en ligger nå en nyoppusset tømmerkai som vil bli flittig brukt framover. Søndenåneset tømmerkai åpnet opprinnelig i 1990, den gang med en 20 meter bred kaifront. Fylkes­ mannen ønsket 30 meters bredde, men det var ikke midler til mer enn 20, noe som var akkurat nok. Kaien har imidlertid blitt mye brukt fram til oppgraderingen, unntatt om vinteren. Plasseringen av kaien gjør den nemlig svært utsatt for vær og vind, og om

vinteren ble kaifronten for kort for å gi sta­ bilitet til tømmerbåtene. På den andre siden gjør plasseringen i fjordsystemet at den har et stort dekningsområde og dermed har den vært viktig for skogbruket i området.

AVHENGIG AV BEDRE INFRASTRUKTUR

Men hogsten i området har økt siden 1990 og vil trolig fortsette å øke. Kystskogbruket estimerer et hogstkvantum på 1 million m3 på Vestlandet sør for Stadt en gang mellom

2025 og 2030, det er nesten åtte ganger så mye som i 2000. Det er lite skogindustri på Vestlandet og nærmeste store sagbruk ligger i Granvin, omtrent 17 mil med krong­ lete vestlandsveier fra Søndneåneset.

– Skognæringa er avhengig av tømmerkaier for å få skipa tømmeret ut til industrien i Norge og utlandet, sier Kjetil André Rødland, daglig leder i Vestskog. En Sintef­ rapport fra 2011 viste at veinettet i vest­ landsfylkene var svært dårlig egnet for tøm­ mertransport. Det er få veier i bruksklasse 10/60, det vil si den som tillater høyest nytte­ last. Rødland medgir at infrastrukturen nok er en av de største utfordringene skog­ næringa på Vestlandet har.

EN FULLVERDIG OPPGRADERING

Det meste av tømmeret som skal skipes ut fra den nye kaien vil komme fra kommun­ ene Vindafjord og Suldal. I tillegg vil det komme tømmer fra Etne og Sauda. Logis­ tikkansvarlig i Vestskog, Inga Apeland kan fortelle at det nå vil bli plass til tre lag med tømmer på kaien og regner med at det etter­

hvert vil bli skipa ut omtrent 30 000 m3 tømmer årlig. – Dette er en stor dag for skognæringa og spesielt for oss som jobber med logistikken, sier Inga og fortsetter: – Nå er det lettere for oss å organisere effek­ tive, store laster og dette vil gi skogeier bedre fortjeneste. I tillegg blir det bedre for tømmertransportørene. Vi fikk nemlig til også en gangvei ut til fortøyninga, noe som vil gjøre det tryggere under isete forhold.

BEDRE LOGITSTIKK

Riktignok gikk ikke alt helt etter planen under oppgradering av kaien. Opprinnelig planla man å bygge på den gamle kaien, men den viste seg å være i så dårlig stand, at løsningen ble å støpe nytt. Men ny og bredere kaifront er nå tilpasset dagens tøm­ merskip som gjerne er 3­4 ganger større enn de var på 1990 ­tallet. Terminalområ­ det er nå økt til omkring to mål. – Det er en kjempefordel for logistikken. Nå kan vi laste mer enn dobbelt så mye tømmer på kaien for hvert anløp og den kan være i bruk hele året, påpeker Apeland.

Det er ikke bare planlegging av logistikk som blir lettere. Vogntogsjåfør Ørjan Gang­ stø fra Gangstø transport synes Søndenå­

neset har blitt fantastisk flott og enkel å bruke. – Før oppgraderingen måtte vi rygge inn på kaien og få hengeren på tvers, slik at det var 90 graders vinkel mellom lastebil og henger. Det lille baklageret var plassen vi brukte til denne kjøringen. Det var faktisk den verste kaien i hele Rogaland og Horda­ land, men nå vil den bli mye enklere å bruke, sier han.

LOBBYVIRKSOMHET GAV MER MIDLER

Det er ikke til å stikke under stol at organi­ sasjonen Kystskogbruket har hatt mye å si for de ekstra bevilgningene skogbruket har fått til utbedring og bygging av tømmerkai­ er de siste årene. Organisasjonen har hatt fokus på infrastruktur i mange år og belyst temaet blant politikerne siden den første meldinga om Kystskogbruket kom i 2008. Det har vært et målrettet arbeid for å få til dette, der de har fått utarbeidet fagrappor­ ter og formidlet faktabasert informasjon til politikere på flere nivå. Dette hadde stor­ tingsrepresentant fra næringskomiteen Line Henriette Hjemdal (KrF) fått med seg, og nevnte det på åpningen av Søndenå­ neset. – Denne kaien er et direkte resultat av budsjettforhandlingene i 2015, der Kyst

skogbruket brukte kunnskapsformidling i sin lobbyvirksomhet, sa hun.

LOKALSAMFUNNET FEIRET

Stortingsrepresentanten tok oppdraget med å hogge et rødt bånd på strak arm, og dermed var kaien offisielt åpnet til jubel og applaus for de mange fremmøtte. Skole­ elever, lokalpolitikere, skogeiere og nærings­ livsrepresentanter var deretter med og feiret på det lokale samfunnshuset, hvor Vestskog serverte kake dekorert med tømmerstokker i marsipan.