Industri

Bioenergi kan bli en utfordring

Stadig mer av tømmeret vi tar ut av skogen går til energi, sa økonom i Danske Bank Johan Freij nylig. Samtidig sysler danske politikere med å fase ut bioenergi – for klimaets del.

På Viken Skogs webinar Tømmer og Marked viste skogøkonom Johan Freij hvordan den svenske skogen i stadig større grad «går opp i røyk». Hovedårsaken er overgangen fra trykkpapirproduksjon til mer sulfat­industri, grunnet nedgangen i papir­bruken. Når trykkpapir lages utnyttes nemlig nærmere 95% av tømmeret i produksjonen, mens sulfatindustrien bare klarer å utnytte under halvparten (45%). I tillegg blir, som vi allerede vet, rundt halvparten av sagtømmeret til flis og spon og andre rester. Bare 5% går direkte til ved. Så totalt øker altså andelen restprodukter fra verdikjeden.Dette er bekymringsfullt, både fordi energi er det minst verdifulle produk­tet og verdiskapningen og dermed lønnsomheten for halvparten av volu­met dermed er ganske lav. Men også fordi halvparten av biomassen i sko­gen faktisk går rett ut i atmosfæren kort tid etter hogst. موقع مراهنات 365 Dette er selvsagt svært dårlig klimanytt, dermed også dårlig nytt for skogbrukets omdøm­me som grønn næring. For selv om vi mener at det kortere karbonkretsløpet i skogen sammen­liknet med det fossile er klimavennlig og fornybart, syns stadig flere at skog­ens kretsløp ikke er kort nok, når klo­den varmes opp i rekordfart.

Danskene er blant disse. I disse dager arbeider den danske klimami­nisteren Dan Jørgensen med en plan for å fase ut den høye bruken av bioe­nergi. مراهنات كرة القدم I Danmark står bioenergi for mer enn halvparten av all oppvar­ming, det har resultert i en tidobling av biomasseforbruket siden år 2000. Klimaministeren leter nå med lys og lykter etter politiske virkemidler og alternativer til trepellets og flis, og åpner for avgifter på bioenergi. «Å brenne biomasse må og skal være en overgangsløsning i den danske ener­gisektoren», sier han om strategien som er en del av den danske Energi­avtalen fra 2020, ifølge danske Dagbladet Information.

Norge, som har økt tømmerekspor­ten enormt siste tiåret, er blant dem som har funnet dette markedet. Vi eksporterte over 250.000 m3 flis og annet til dansk bioenergi. Nå kan dette markedet være i endring. Det kan være en del av en megatrend, særlig i et EU med store klima­ambisjoner. موقع كازينو 888 Freij antyder at skog­ og treindustri­en må jobbe mer med foredlings biten, – vi må klare å utnytte trevirket bedre. Aller helst til trelast eller andre bygge­materialer, men også i treforedlinga.

Her er det altså en jobb å gjøre. Og for Norge kanskje et mulighetsrom? Vi har jo strengt tatt ikke rukket å ta steget helt ut av trykkpapiret ennå, så kanskje kan vi hoppe rett inn i frem­tidens produkter med høyere utnyt­telsesgrad enn sulfatmassen – hva det nå enn kan være…(?) Som da utvi­klingsland på et tidspunkt hoppet rett fra telefonløshet til mobiltelefoni – uten å gå veien om fastnettet – et såkalt frogleap. Dette kan bli en gamechanger. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 3 her.