Klima, natur og miljø

Beregn effekten av ulike klimatiltak i din kommune

Miljødirektoratet kom i desember med et verktøy for å beregne effekten av klimatiltak i kommunene. Og der har tre en viktig plass.

 Direktoratet har sendt ut et sett med regneark som både virker som redskap og som forklarer hvordan metoden regner ut utslipp og reduksjon samt en del bakgrunnsinformasjon på hvert felt.

 

Felt som omfatter skog og tre er selvsagt gjødsling av skog, arealbruksendringer, trebasert karbonlagring i bygningsmasse, biodrivstoff og fjernvarmeproduksjon.

For gjødsling beregner malen økt CO2 opptak på bakgrunn av økt tilvekst ved gjødsling. Når det gjelder arealbruksendringer er det særlig klimarelatert når det omfatter nedbygging av myr (som er regnet som store karbonlagre), men også skog. Og dessuten planting av skog regnes inn her. For trebasert karbonlagring i bygningsmasse effekten av å bruke treprodukter som bygningsmaterialer både i eksisterende bygg og i nybygg. For flytende biodrivstoff regner metoden ut effekten av å erstatte fossilt drivstoff med flytende biodrivstoff for anleggsmaskiner, traktorer, fiskebåter og ferger. Her kan skogsmaskiner også komme inn i bildet. Under fjernvarme regnes det på effekten av å legge om fra fossile til fornybare energikilder som kan muliggjøres ved bruk av fjernvarme. I mange tilfeller brukes bioenergi fra skogsbasert råstoff som energikilde her.

 

I tillegg har direktoratet laget en egen utregningsoversikt for skog og annen arealbruk, siden skog er den viktigste arealbrukskategorien som tar opp klimagasser. Tiltak for å øke produksjonen av biomasse på eksisterende skogarealer, som gjødsling, økt plantetetthet og økt skogplanteforedling, vil bidra til å øke opptaket av klimagasser i skog, kommenteres det her. Vedlagt ligger det en rapport fra Nibio som viser aktuelle tiltak som berører CO2-opptak/utslipp knyttet til skog og skogbruk. Årene det refereres til er 2010 og 2015 for å se utviklingen. Blir interessant når 2020 tall kan komme på plass. Påskoging som FNs klimapanel har hevdet lenge, og som kan bli mer aktuelt her til lands også etter at stortinget vedtok å bevilge fem millioner kroner til påskoging rett før jul (se egen sak), er et av disse. Tettere planting og gjødsling er andre tiltak.