Industri

Svakt resultat i 2. kvartal

Norske Skog presenterte sørgeli­ ge tall for 2. kvartal. Driftsresul­ tatet var minus 277 millioner kroner, nesten en halv milliard svakere enn det foregående kvar­ talet. Sammen med finanskost­ nader ga dette et underskudd for konsernet på 355 millioner. Årsaken er høyere kostnader for fiber og energi, samt at stengningen av fabrikken på Tasmania belaster kvartalsregnskapet med 160 mil­ lioner. I tillegg skal begrenset til­ gang på returfiber ha redusert kapasitetsutnyttelsen ved flere fabrikker. Men som vanlig mener kon­ sernet i sin kvartalsrapport at det går mot bedre tider. Etterspørselen er i ferd med å hente seg inn igjen etter koronaen og betyde­ lige kapasitetstilpasninger har redusert produksjonen av trykk­ papir. Flere omlegginger til emballasjeproduksjon vil ytter­ ligere forbedre markedsbalansen framover, konsernet forventer derfor en klart positiv prisutvik­ ling i løpet av annet halvår. I kvartalsrapporten vektlegges også investeringsbeslutningen for omlegging til emballasjepro­ duksjon i Golbey. Den ombygde maskinen vil ifølge rapporten være operativ i løpet av 4. kvartal 2023, mens tilsvarende omleg­ ging i Brück skal være fullført til 4. kvartal neste år.