Forskning

Ny standard gir renere vedfyring

Ved er en fornybar og klimanøytral energikilde. Forbrukeren risikerer imidlertid å kjøpe feilmerket ved som gir lav fyringseffektivitet. En ny norsk standard skal gi renere fyring i små private og offentlige fyringsanlegg.TEKST: SENIORRÅDGIVER SIMEN GJØLSJØ OG OVERINGENIØR EIRIK NORDHAGEN, NIBIO

Ved er en fornybar energikilde, men det er viktig at veden som selges er av riktig kvalitet. På den måten utnyttes energiinnholdet best mulig, og utslippene reduseres. Et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre veden som selges er derfor at vedsekkene merkes med vekt og fuktighet. På den måten får kunden nøyaktig informasjon om vedens energiinnhold. Og nettopp dette er målet den nye norske standarden for fyringsved som ble lansert i høst. Rapporten «Norsk Standard – ved til brensel» skjuler intet mindre enn en revolusjon innen kjøp og salg av fyringsved. Når vedprodusentene tar i bruk vekt og fuktighetsmåler vil kvaliteten på veden som selges øke. Rå ved har et lavere energiinnhold og gir lavere virkningsgrad i ovnen enn tørr ved. Jo tørrere veden er, desto bedre blir ovnens virkningsgrad. Merking av energiinnhold på vedsekkene gir dermed bedre fyring, noe som på sikt vil gi større tillit til bransjen

– og antallet useriøse vedselgere med fuktig ved i sekken blir redusert. Den nye norske standarden innebærer at all fyringsved blir delt inn i ulike klasser avhengig av kvalitet:

• Klasse Ekstra er bjørkeved

• Klasse 1 er ved av ask, bjørk, bøk, eik, lønn og rogn

• Klasse 2 er blandet ved

• Klasse 3 er blandet ved av alle treslag, inkludert kapp og bakhun.

Bakhun er sidebord som skjæres av tømmerstokken (skurstokken) på sagbruket.

For bjørkeved av Klasse Ekstra skal fuktigheten i vedkubbene ikke overstige 20 prosent, og det skal heller ikke forekomme råte eller mugg. I tillegg oppfordres selger til å merke vedsekkene med produsentens navn, hvilket treslag sekken inneholder, hvor mye sekken veier, hvor lange vedskiene er og hvor mye veden koster per kilowattime. På denne måten kan forbrukeren sammenligne priser ut fra reell fyringsverdi, og ikke kun ut fra volum. Vanligvis kjøpes ved i sekk, etter volum, men uten informasjon om hvor mye veden veier eller hvor fuktig den er. Det er dermed vanskelig å sammenligne pris og brennverdi mellom ulike tilbydere. Den nye standarden for vedfyring gjør det enklere å sammenligne. Om vedsekken for eksempel er merket Klasse Ekstra

– det vil si at vedens fuktighet ikke overstiger 20 prosent

– så er energiinnholdet per kg 4,3 kWh. Om du kjøper 300 kg Klasse Ekstra ved vil det totale energiinnholdet være nærmere 1300 kWh. Noe energi går tapt i selve forbrenningsprosessen og i fyringsanlegget. Vedovner produsert etter 1998, med en virkningsgrad på minst 75 prosent, gir en nyttbar energi på rundt 975 kWh (1300 kWh x 0,75) utav 300 kg ved. I den nye standarden for fyringsved vil forbrukeren også få informasjon om hvor veden kommer fra. Kunnskap om vedens opphav er viktig. Ved og trevirke som blir importert kan nemlig bringe med seg blindpassasjerer

– sopper, insekter og andre skadegjørere

– som i verste fall kan påføre norsk flora og fauna store ødeleggelser. Hensynet til klodens klima krever en omstilling av vårt energisystem, og vil gi økt etterspørsel etter fornybar energi. Den nye norske standarden for fyringsved er et lite men viktig skritt på veien mot lavkarbonsamfunnet. •Referanse: Norsk Standard 2021. NS 4414

– Ved til brensel. www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1379415

Eirik Nordhagen
Simen Gjølsjø