Drift og Maskiner

– Veiregler og velteplasser mest problematisk

Hjørdis Asphol er skogbruksleder for Allskog i seks kommuner i Romsdal og på Nordmøre, og opplever økende hogstinteresse. Men det mangler ikke utfordringer på tømmerets vei fra bratte lier til kaikant.

Asphol forteller at hun årlig hanker inn 50–60 000 m3. Avvirkningen i regionen er større, men Nortømmer er en ytterst nærværende konkurrent i en del av kommunene. Det står godt med kubikkmeter i de mange plante- feltene og avvirkningsinteressen er økende. Men problematisk adkomst til arealene og ikke minst vektbegrensninger på de kommunale veiene legger en demper på aktiviteten.– At det er vektbegrensninger i tele- løsningen er greit. Men vi mener mange kommunale veier godt vil tåle tømmertransport med fulle lass resten av året, men det er ofte vanskelig å få de ansvarlige i kommunene med på det, sier hun.

Et annet gjennomgående problem i de ofte bratte liene er tilstrekkelige leggeplasser for tømmer, med laste- og snuplasser for tømmerbilene. Ofte er det nødvendig med inngrep, og ikke alltid på samme eiendom som hogsten skjer. Denne tilretteleggingen kan være kostbar og vanskelig å få til, men det er desto mer tilfredsstillende når man får etablert gode løsninger, sier Asphol og viser fram en flott nyanlagt velte- og snuplass ved Eids- våg i Molde. I løpet av et par uker skal den ta imot drøyt 2000 m3 tømmer fra en drift som i denne regionen må karakteriseres som stor.

Driftsprisene er naturligvis høyere enn på Østlandet, men likevel ikke avskrekkende på «vanlige» drifter.

– De ligger gjerne på mellom 150 og 200 kroner pr m3. Jeg synes det er vanskelig å gi tilbud der prisen er over 200, selv om det i noen tilfeller nok hadde vært riktig, sier Asphol. Hun understreker at dette ikke gjelder taubanedrifter, der driftsprisen lett nærmer seg i tømmerprisen og sko- geierne sitter igjen med tilskuddet.
I en del tilfeller befares driftene sammen med Olav Lassen i Allskog Entreprenør før prisen settes.

Les også Nytt lag i bratta

Les også – Stort ansvar

Les hele Norsk skogbruk nr 5 her.