Aktuelt

Entreprenørkapasiteten begrenser fortsatt

Det første styreleder Eilif Due sa på årsmøtet i Allskog var at fjoråret var økonomisk meget bra, «men vi hogger fortsatt for lite i forhold til etterspørselen». Og det var i store trekk essensen av det årsmøtet handlet om.

 Det gode økonomiske resultatet i All- skog SA er omtalt i Norsk Skogbruk nr. 3-2021, og besto av et driftsresultat på 18,3 millioner og et resultat etter skatt på 9,9 millioner i morselskapet. Av overskuddet deles 1,4 millioner kroner ut som utbytte til skogeierne. Hele konsernet hadde et resultat etter skatt på 13,9 millioner.

 

EGET ENTREPRENØRSELSKAP

Allskogs utfordring med å ha stor nok entreprenørkapasitet til å dekke etterspørselen etter tømmer, har som kjent vært forsøkt løst med opprettelsen av datterselskapet Allskog Entreprenør. Her eier Allskog nå åtte hogstlag.

– Det siste halvåret har vi kontrahert tre lag fra to entreprenører, en som har kjørt for SB Skog tidligere og en som har kjørt for Nortømmer. De kommer til oss fordi vi har gjort tiltak for å bedre situasjonen for entreprenørene, sa direktør Snorre Fridén Furberg i sin redegjørelse. Kompensasjon for ståtid til både maskiner og mannskap er noe av det Allskog har bidratt med til sine entreprenører.
I 2020 utgjorde dette 7 millioner kroner. Det ble ikke lagt skjul på at det mangler en del på at kapasiteten i entreprenørselskapet er optimalt utnyttet. Driften av Allskog Entreprenør fikk et resultat etter skatt på minus 7,8 millioner, og i tillegg er egenkapitalen tapt.

– Allskog Entreprenør er den saken vi jobber mest med i administrasjonen. Økonomien i selskapet er utfordringen, ellers fungerer det etter planen, det har økt omsetningsmulig- hetene og markedsandelene våre. Men det er et nyoppstartet selskap som trenger tid til å optimalisere det de holder på med. I tillegg har vi en bransjeutfordring i at entreprenører har vært skviset hardt økonomisk det siste tiåret. Det resulterer i konkurser og manglende nyetableringer spesielt nord for Dovre, og dette er ikke løst før vi er igjennom det generasjonsskiftet vi nå står foran og som har en 5–10-års horisont, sa Furberg.

 

REDEGJØRELSE FRA REVISOR

På grunn av det alarmerende dårlige resultatet i Allskog Entreprenør gikk også revisor grundig inn i materien. Han gjorde rede for kapitalinnskudd og lån ytt fra morselskapet og regnskapsmessig nedskrivning av aksjeinvesteringen i Allskog Entreprenør. Ved utgangen av 2020 er det en total eksponering i Allskog SA når det gjelder Allskog Entreprenør på nær 68 millioner.

– Omsetningen i Allskog Entreprenør har økt fra 3,8 millioner i 2018 til 24,2 millioner i 2020. Samtidig har resultatutviklingen gått fra et underskudd på 675 000 i 2018 til 9,9 millioner i underskudd før skatt ved utgangen av 2020. Egenkapitalen er tapt ved utgangen av 2020, og det er en langsiktig gjeld på 54 millioner til morselskapet, sa han og understreket at røde lamper blinker.

Men han la til at det er viktig å se på Allskog Entreprenør som et virkemiddel og et redskap for den totale virksomheten i Allskog SA. Forutsatt at Allskog ikke ville greid å opprettholde det totale volumet hvis det ikke hadde vært for Allskog Entreprenør, ville det totale dekningsbidraget i Allskog blitt redusert, sa han.

– På grunnlag av disse vurderingene og de tiltakene som er iverksatt i Allskog Entreprenør har vi avgitt en ordinær og ren revisjonsberetning for Allskog Entreprenør AS, konkluderte han.

 

«HELLIG KU»

Allskog Entreprenør var også en gjenganger i årsmøtedebatten. Mange takket for åpen og grundig redegjørelse fra administrasjon og revisor, og uttrykte forståelse for at denne ressursbruken var nødvendig. Men det var også de som var skeptiske til driften av datterselskapet. Jens Nicolai Jensen i Malvik skogeierlag omtalte Allskog Entreprenør som en hellig ku og syntes det var synd at et selskap som presterte et så dårlig resultat skulle ta oppmerksomheten fra det som var positivt i Allskog. Han var kritisk til effektiviteten og produktiviteten i Allskog Entreprenør. – Jeg føler at noen har gått litt i vranglås og jeg følger ikke uttalelsene om at Allskog Entreprenør er nødvendig for Allskogs resultat. Det er ledig kapasitet også hos de frittstående entreprenørene. Vurderes det å redusere antall lag og øke kapasiteten på de man har? spurte han.

Til det svarte Furberg at Allskog Entreprenør ikke er en hellig ku. – Den dagen jeg mener vi er bedre tjent uten dette datterselskapet enn med, skal vi kvitte oss med det på dagen. Dette er en heftig utfordring å stå i, jeg skjønner at det er kontroversielt. Men vi mener at det er nødvendig. Vi hadde ikke hatt det samme volumet uten Allskog Entreprenør. Overhodet ikke, sa han.

 

VIL BLI INDUSTRIAKTØR

Allskogs årsmøte ble avrundet med en strategigjennomgang. Der la Furberg mye vekt på selskapets manglende industriengasjement.

– Allskog er smal i verdikjeden, vi driver kun med omsetning. Men vi ønsker å bli en industriaktør i eget område for å sikre framtidige avsetningsmuligheter og konkurransefortrinn, sa han og la til at Allskog nå er det eneste skogeiersamvirket som ikke er inne på eiersiden i industrien.

Men så fyrte han av en tirade som tydet på at han er kritisk til den retningen industriengasjementet litt lenger sør i landet har tatt:

– Glommen Mjøsen har blitt en betydelig sagbrukseier, og strategien i Glommen Mjøsen har skiftet ganske kraftig. Man velger å ikke heve prisen på tømmeret ut til skogeier, men heller la sagbruket gå med voldsomt overskudd, få en del av det overskuddet, og så dele det ut som kroner ekstra på omsetning, påsto han. – At de kjører det stuntet der kommer til å forrykke markedet ganske kraftig sørafor, Viken kommer i en fryktelig dårlig konkurransesituasjon ved at de ikke får til å gjøre det samme. De kommer også til å levere tømmer inn i Moelvensystemet, men uten at deres skogeiere da får gleden av utbyttet. Det der kalles for verdikjedespill og er fryktelig farlig for de som ikke klarer å delta i den kjeden, sa han.

 

GJENVALG PÅ DUE

Eilif Due ble gjenvalgt som styreleder. Frode Vik ble valgt som styrets nestleder etter Anne Kathrine Løberg som gikk ut av styret. Som nytt styremedlem kom Siw Rotevatn Vikene fra Volda inn. Bjørn R Skjelstad ble gjen- valgt som årsmøtets ordfører. Alt i tråd med valgkomiteens innstilling. •

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 5.