Drift og Maskiner

Brannen i sorteringsanlegget på Sokna gir store merkostnader

Tømmersorteringsanlegget og målestasjonen på Soknabruket ble totalskadd i brann 5. september i fjor. Dette medfører at mer enn 30 000 m3 sagtømmer må dimensjonsorteres i skogen hver måned, fram til et nytt anlegg er på plass i 2024. Det skaper mye ekstraarbeid for entreprenørene, som nå kompenseres med 75 kroner pr m3 utover ordinær driftspris. 

Saga på Soknabruket er avhengig av dimensjonssortert tømmer og vanlig­vis sorteres tømmeret i opptil 20 dia­meterklasser pr treslag i sorterings­anlegget. Nå sorteres det i fem diameterklasser og ved sorteringen som fore går i skogen er de to grøvste klassene slått sammen. Men det betyr like fullt at sagtømmeret må fordeles i fire lunner, og altså det dobbelte dersom drifta inneholder både gran MANGE LUNNER: I denne skogsdriften på Sokna sorteres det i 12 lunner. Velteplassen er romslig og god, men det blir mye kjøring fram og tilbake ved avlessing av lastbæreren. og furu. Tar man med massevirke av begge treslag, biovirke og kanskje bjørk, kan man ende opp med at tømmeret må sorteres i 12 ulike lunner.

 

VERKEN TID ELLER PLASS

Nils Anton Hæhre, daglig leder ved Soknabruket, sier til Norsk Skogbruk at de verken har plass eller kapasitet til å sortere tømmeret på tomta.

– Vi får inn 10 000 m3 i uka og måtte hatt et betydelig større område til disposi­sjon om vi skulle fått dette til selv. Tømmeret måtte da legges ut på bakken, klaves manuelt og farge­merkes, forklarer han. Og dette har faktisk blitt gjort for rundt 12 000 m3 tømmer som allerede var innkjørt eller lå på veikant da brannen inn­traff. Til dette har man hatt hjelp av tre innleide lassbærersjåfører og det tok 5­6 uker å få gjort denne jobben.

 

MELLOMLØSNING

Men det kommer altså inn et nesten like stort kvantum hver uke, og det ble tidlig klart at sorteringen måtte skje i skogen. Fra oktober og fram til nyttår har alt tømmer inn til Sokna­bruket blitt dimensjonssortert i skogen. Men fra nyttår har man fått til en mellomløsning, der rundt 20 prosent av det innkomne tømmeret sorteres på tomt, forutsetningen er da at det er fargemerket på forhånd. Det jobbes med å øke denne andelen og meningener at dette volumet først og fremst skal komme fra drifter hvor drifts­forholdene vanskeliggjør sortering i skogen eller på velteplass.

 

– REDUSERER DRIFTSKAPASITETEN

At sorteringen i skogen fører til et betydelig merarbeid for sjåførene på hogstmaskiner og lassbærere er hevet over tvil. Alle hogstmaskinens mulig­heter for ulik fargemerking tas i bruk og lassbæreresjåførene må enten kjøre ut en dimensjon av gangen eller kjøre fram og tilbake mellom ulike lunner ved avlessingen. Og når nysnø dekker endene på stokkene blir arbeidet enda vanskeligere. Spørsmålet blir hvordan dette udiskutable merarbeidet skal godtgjøres.

– Fram til nyttår ble det utbetalt 34 kroner ekstra pr m3, dette beløpet var basert på en teoretisk vurdering av tidsforbruket. Men det viste seg fort at dette ikke var tilstrek­ke lig og på et møte på Klekken før jul ble det enighet om at beløpet måtte økes betraktelig, forteller produksjons­sjef Ståle Buraas i Viken Skog, som står for tre fjerdedeler av tømmer­leveransene til Soknabruket. Han sier de gjør det de kan for at systemet skal fungere, men at ord ningen er krevende og øker behovet for velteplasser dramatisk, den gir også utfordringer for inntransporten av tømmer.

– Dette opplegget krever mye av oss og betyr også at vår driftskapasitet reduseres. Det kan i neste omgang resultere i at vi taper markeds andeler og det er vi selvsagt ikke interessert i, sier Buraas.

 

– VIKTIG MED LIKEBEHANDLING

FARGERIKT: Ulike fargekombinasjoner blir tatt i bruk for å skille dimesjonsklassene i skogen. Men i snøvær blir sorteringen likevel krevende.

Det er virkessjef Hallvard Olden i Moelven Virke som har ansvaret for tømmerforsyningen både til Sokna­bruket og Moelvens øvrige sagbruk. Han forteller til Norsk Skogbruk at det i samarbeid med tømmer aktør­ene nå er utarbeidet kompensasjons­satser som skal sikre at merkostnad ene av økt sortering dekkes.

– Nå kompen­seres entreprenørene med 75 kr pr m3 sagtømmer for å «fullsortere» i skog. Men det er et løpende krav til etter­kalkyler for å sikre at kompensasjons­sats er på riktig nivå. Denne kompen­sasjonssatsen er lik for alle og det har vært viktig for oss at vi likebehandler alle våre leverandører, sier Olden.

På spørsmål om alt arbeidet som nå flyttes ut i skogen betyr noe for Moelvens virketilgang totalt sett, svarer Olden:

– Verdikjeden har vist vilje og evne til å tilpasse seg disse endringene over noe tid. Det er der­for ingenting som tilser at dette vil få konsekvenser for tømmertilgangen i 2023, slik vi ser det nå. For Moelven totalt vil tilpasningene som er gjort i tilknytning til Soknabruket ikke ha noen betydning for tømmertilgangen.

 

– TIDSFORBRUKET BØR AVGJØRE

Men entreprenørenes talsmann, Bjørn Lauritzen i MEF Skog, er ikke fornøyd med at det betales en fast sats som er lik for alle:

– Driftsforholdene, antall sortimenter og tilgangen på velteplasser varierer mye. I en del tilfeller vil 75 kroner være en grei godtgjørelse for merarbeidet, andre steder er det altfor lite. Vi synes man heller burde godtgjøre økt tidsforbruk ved den enkelte drift. Det er ikke van­skelig å dokumentere maskintimer og det er her kostnadene ligger. Alle vil gjerne hjelpe til i en vanskelig situasjon, men ikke tape penger på det. Det er ikke entreprenørene som har hatt brann, det er Soknabruket. Og såvidt vi har forstått dekker avbrudds forsikringen brukets mer­kostnader. Men det er tømmer­aktørene som er entreprenørenes oppdragsgivere og vi har sendt brev til Viken Skog og bedt om at godt­gjørelsen heller baseres faktiske merkostnader i hvert enkelt tilfelle, sier Lauritzen til Norsk Skogbruk.

 

Les også Full produksjon likevel

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 1