Debatt

NY SERIE: Mytene om plukkhogst

I denne temaserien debatterer Gjermund Andersen det han mener er de vanligste innvendingene mot «moderne» plukkhogst (eller kontinuitetsskogbruk) – en hogstform han er tilhenger av. Utgangspunktet er hans nye bok «Nytt skogbruk». Andersen har gjennom sitt virke arbeidet aktivt i miljøbevegelsen og spesielt på feltet skog, stort sett i Naturvernforbundet. 

TEKST: Gjermund Andersen

Mer enn 90 % av hogstene i Norge gjennomføres med flatehogst og tilplanting av ny skog. Denne måten å drive skogbruk på er kommet under en stadig sterkere debatt, sist satt på spissen av EU-kommisjonen som sendte ut en «prøveballong» med forslag om forbud mot flatehogst. Som stor eksportør av tømmer og trelast til Europa vil standarden for godt skogbruk i EU nødvendigvis også påvirke norsk skogbruk.

Som forfatter av boka «Nytt skogbruk!», er jeg selvsagt veldig fornøyd med EU-kommisjonens timing(!) – debatten om hogstformer er absolutt aktuell. Alternativet til flatehogst og bestandskogbruk er et kontinuitetskogbruk basert på utvalgshogst – eller «plukk hogst» i daglig tale. Her må vi umiddelbart rydde opp i begrepene. Når jeg i fortsettelsen benytter begrepet «plukk hogst», mener jeg ikke det utplyndringsskogbruket som ble bedrevet på 1800-tallet, der alle trær over en minste dimensjon ble tatt ut (som mer korrekt bør benevnes dimensjons hogst). Tvert imot mener jeg med plukkhogst en systematisk, rasjonelt begrunnet gjensetting av ikke utvokste trær med et stort potensial for rask og stor verditilvekst. Et slik skogbruk kan ikke overlate utvalget av trær til tilfeldigheter og løst skjønn, men må foretas systematisk og kunnskapsbasert.

Det reises vanligvis en rekke innvendinger mot plukk hogst. Det er bra – nye idéer skal ikke svelges rått. Boka er derfor en ganske grundig gjennomgang av innvendingene og det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for at jeg likevel tar til orde for en omfattende omlegging i retning av plukkhogst. Ikke over alt og ikke umiddelbart, men i et betydelig omfang, med sikte på en gradvis omlegging av norsk skogbruk. I denne artikkelserien vil jeg se på de vanligste innvendingene mot plukkhogst og prøve å få fram nyansene.