Debatt

Det kortsiktige skogbruket

Verdikjeden skog & tre opplever for tiden noe til­ nærmet en perfekt storm med hensyn til etterspørsel etter trelast. Forklaringen er blant annet at mye kapa­sitet er bundet opp i uttak av billeskadet virke både i Nord­Amerika og i Europa, noe som fører til et svært begrenset tilbud av råvarer. Samtidig har pussig nok pandemien ført til økt byggeaktivitet i store deler av verden..

Leserinnlegg av Bjørn Lauritzen, Fagsjef MEF skog

Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til line.venn@norsk-skogbruk.no.

.

Også i Norge sliter sag­brukene med å tilfredsstille etterspørselen. Tilgangen til virke er i dag bra. Entre­prenørene har en restkapa­sitet som ikke utnyttes, men flaskehalsen er nå sagbrukskapasiteten.

Resultatet er altså rekord­ priser på trelast, høye sagtømmerpriser og høy aktivitet i skogen. Dette er jo isolert sett positivt, men alt som stiger fort har en tendens til å falle like raskt, noe som gjør det krevende å drive rasjonelt som skogs­entreprenør.

Hvis vi går en to tre år til­ bake i tid ble skogsentre­prenørene oppfordret til å bygge opp tynningskapasitet, siden massevirkeprisene var gode. Flere kastet seg på tynningsbølgen og bestilte maskiner som iron­isk nok ble levert ved påsketider i fjor. Som de fleste husker falt proppen ut av massevirkemarkedet samtidig med at pandemien traff oss, slik at tynning ble mer eller mindre uaktuelt.

Nå etterspørres mer slutt­avvirkningskapasitet sam­ tidig som eksisterende kapasitet ikke utnyttes fullt ut. Igjen er resultatet rela­tivt lett å forutsi. På et eller annet tidspunkt snur det og skal man bygge opp mer avvirkningskapasitet nå, risikerer man en enda lavere utnyttelsesgrad på maskin­parken enn i dag. Det betyr redusert lønnsomhet for skogsentreprenørene.

MEF Skog vil advare mot slike kortsiktige initiativ og mener det jo er spesielt at Norges mest langsiktige næringskjede, som må for­ holde seg til omløp på 70–100 år, i stadig større grad løper rundt med tids­ horisonter på noen få måneder.

For skogsentreprenørene er dette en enorm utford­ring. Å utstyre et hogstlag koster et sted mellom 8 og 9 mill. kr. Skal man foreta en beslutning om bestilling av så dyrt utstyr, må man ha en lang planleggings horisont som i størst mulig grad sikrer jevn avvirkning gjennom flere år.

Dagens spinnville kamp om tømmerstokkene er ikke bærekraftig for entre­prenørene som overalt ønsker en stabil oppdrags­mengde gjennom året. Det gir grunnlag for å holde på ansatte og få til lønnsomhet i en svært krevende bransje.

MEF skog oppfordrer der­ for alle parter i verdikjeden å tenke langsiktig og fordele volumene i størst mulig grad ut over året. En lengre planleggingshorisont vil gi en mer rasjonell drift i alle ledd og vil maksimere verdiskapningen for alle.