Politikk

Blir det noen forskjell?

Utviklingen i skogen de siste åtte årene kan kort oppsummeres slik: Mer infrastruktur, økt vern, mer avvirkning, økt tømmereksport. Og mye arbeid for å få opp ny egen industri, mens eksportinntektene fra fastlandet har falt. Vil et politisk skifte bety noe? الرهان على مباريات كرة القدم

Dagens regjering har bestått av partier som har dratt i ulike retninger. FrP har vært mest opptatt av infrastruktur, mens Høyre har snakket mest om det grønne skiftet og omstilling (og litt om privat eiendomsrett og en del om skattelettelser). KrF har vært regjering­ ens landbrukspolitiske alibi, mens Venstre har stått for miljøpolitikken. Og alle har vært enige om at skog­ sektoren (og bioøkonomien) bør være et satsingsområde for fremtiden. Det mener forresten «alle» på den rød­ grønne siden også. Foran årets valg er regjeringsalter­ nativene foreløpig noe uklare – all den tid Senterpartiet ikke får bestemt seg for om det er noen god ide å ta med SV i en eventuell regjering eller ikke. العاب قمار مجانا Men dagens meningsmålinger tyder på at det blir et regjeringsskifte der Ap og Sp blir helt sentrale.Mens SV enten kan bli partner – eller viktig i Stortinget sammen med Rødt og MDG, som også ser ut til å kunne gjøre et godt valg. العاب لكسب المال Alle tre vil gjerne fylle rollen som Venstre har hatt – som miljøvaktbikkje. Og kommer SV i posisjon, får vi en ny konstella­ sjon som vil ligne den forrige, skog­ politisk i alle fall. Norsk Skogbruk har gjennom våren spurt alle partiene om deres skogpoli­ tiske ståsted, i egne artikler. Og kort oppsummert kan det se ut til at et eventuelt regjeringsskifte kan føre til en mer industripolitisk offensiv, – med mer statlig involvering. Både Ap og Sp setter målet om mer innenlands foredling høyt. Og mener staten må ta mer aktive og næringsspesifikke grep. De har liten tro på den næringsnøytrale politikken som har vært ført. Kapital er et viktig nøkkel­ ord her og disse to peker på at staten har mye av dette. Her vil de få god støtte av Rødt i Stortinget, som har statlig industripolitikk som viktigste skogpolitisk punkt, (Rødt er også det eneste partiet som forteller om kon­ krete mål: «10% BNP­økning i fast­ landsindustrien og over 100 000 nye arbeidsplasser i klimavennlige næringer innen 2025, der skogforelding må være en del».

Sp vil dessuten kunne overta Høy­ res rolle som vokter av privat eien­ domsrett, fortrinnsvis mot store ver­ nerestriksjoner – et tema som vil bli svært aktuelt, også grunnet interna­ sjonalt press (se sak om EUs nye Skogstrategi side 14). Her vil de møte motbør i SV, enten i et regjeringssam­ arbeid eller sammen med MDG i Stortinget. Der vil Venstre også henge seg på. SV og MDG vil i tillegg til et sterkt vern også ha store restriksjoner i skjøtselen der skogbruk fortsatt skal drives. I stor grad for å bevare det biologiske mangfoldet. Stikkord er plukkhogst og meldeplikt. Mens småpartiene vil ha miljø­ restriksjoner, er de større partiene, både Ap, Sp, FrP og H enige om at et aktivt skogbruk er det beste, både for verdiskapning, det grønne skiftet og klimaet. Det snakkes om å plante mer, markberede og gjødsle – for maks karbonopptak i skog og tømmerproduksjon til nye produkter. Om en rødgrønn regjering vil klare å utnytte tømmeret til økt verdiskap­ ning bedre enn den blå vil i så fall vise seg, hvis valget går som menings­ målingene spår. Den nye boka til BI­professor Eli Moen viser nemlig en heller semmer uttelling på det feltet de to siste storingsperiodene (se egen sak side 52). Men i det store og hele synes ikke forskjellen så stor i skogpolitikken mellom de to regjeringsalternativene. Time will tell! Godt (skog)valg! •

 

Les også skogvalget 2021

Mdg: Mdg særlig opptatt av det biologiske mangfoldet

Frp: Opptatt av å utnytte og bygge opp ressursene

Ap: Skogindustri, skogindustri, skogindustri!

Sp: Mer industri inn i skogpolitikken

Høyre: Vil ha flere trær, og privat eierskap

Krf:

Venstre:

Rødt: