Aktuelt

Må forhandles først

– EU arbeider nå med nok en revisjon av fornybardirektivet. Resultatet av endringene vil først være klart når institusjonene i EU har forhandlet seg fram til en enighet. Bærekraftkriteriene er sentrale i fornybardirektivet. Disse skal gjelde anlegg over en viss størrelse og det vil derfor ikke ramme vedfyring. 

Det konstaterer seniorrådgiver ved Nibio, Knut Øistad. Han følger EUs prosesser på den grønne given nøye, og særlig konsekvensene for skog. Han starter med å understreke at folk fortsatt kan hogge ved i egen skog, og at vedprodusenter kan fortsette å produsere.

– Regelverket i Fornybar­direktivet gjelder nemlig anlegg over en viss størrelse. Riktig nok foreslås det i nytt regelverk å senke grensen på anlegg fra dagens 20 MW til 5MW, men det omfatter altså uansett ikke småforbrukerne, beroliger han.

Det EU nå forhandler om er den tredje versjonen av fornybardirektivet som forteller hva som kan telle med i fornybarmålet til de enkelte land. Norge har foreløpig bare implemen­tert den første versjonen, så de praktiske konsekvensene for oss vil uansett ligge litt fram i tid. Når det er sagt er altså ikke den tredje versjonen vedtatt ennå, og det er først når det foreligger en enighet at det er mulig å vurdere konsekvensene, mener Øistad. Det er sannsynlig at det blir endringer og altså mulige skjerpelser på bruk av primært virke fra skogen. Men hvordan

– det er altså til diskusjon. Og da skal tre parter bli enige; Europakommi­sjonen

– som kommer med forslaget, så er det Rådet

– som i praksis er medlemslandene og til slutt Europa­parlamentet. I denne sammenhengen har det vist seg at det er parlamentet som ønsker de strengeste restrik­sjonene. Men partene må altså bli enige, forklarer Øistad.

 

Les også vår tidligere sak: «EU vil begrense bruken av primært biobrensel fra skogen»

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10 her