ANNONSE

Store ubrukte bjørkeressurser i Trøndelag

WoodWorks!: Over en million m3 bjørk står klar til bruk i de trønderske skoger – nesten halvparten i rene bjørkebestand. På den andre siden står trøndersk industri klar til å ta imot ressursen. Men først trengs det et spesialsagbruk som kan skjære trelasten og sortere kvalitetene.

Slik konkluderer mulighetsstudiet på kortreist bjørk i landsdelen som er foretatt av Ole Bakke gjennom Wood- Works!

 

STOR RESSURS

Bakke har funnet at bjørka er region- ens største uutnyttede skogressurs, samtidig som signaler fra lokal indu- stri er positive til å bruke dette lauv- treet. – For eksempel er det uttrykt fra Kjeldstad Trelast at bjørka vil passe godt som utvendige lameller på deres K-bjelke. Og FollaCell kan øke dagens forbruk av bjørk fra 20 000 til 50 000 m3 til produksjon av CTMP- cellulose, uttrykker Bakke. Bjørk er godt egnet til tissue og kartong. Og bedriften på Follafoss signaliserer generelt ønske om mer norsk og kort- reist råstoff (se egen sak side 18).

GODE EGENSKAPER

Bjørka er mye sterkere enn grana og derfor godt egnet til konstruksjons- virke og også liming. Men sagtømmeretkan også brukes til mye annet – både til møbler, finér, vegger, tak og gulv. Det gjøres i stort monn i våre nabo- land Sverige og Finland. I tillegg kan den gjerne brukes direkte som emballasje eller bestikk, da den ikke setter smak. Andre bruksområder som nevnes i rapporten er bjørk til fremtidig produksjon av dyre- og fiskefôr, og biokull. Kosmetikk og legemidler er også aktuelt fordi bjørka har spesielle ekstraktivstoffer.

 

HOVEDSTUDIE – LOKAL PRODUKSJON

Rapporten peker imidlertid på at mye av den trønderske bjørka er dunbjørk som er krokete. Derfor må det utred- es et produksjons- og logistikksystem som håndterer korte lengder, i et eventuelt hovedstudie, som det står. Å kartlegge egna bjørkebestand vil også bli nødvendig for å få en skikke- lig forsyningsplan for en eventuell investering i et spesialsagbruk og sorteringsanlegg.

I tillegg trengs en mer detaljert markedsanalyse og mulige eierinteresser i et slikt prosjekt. – Det finnes allerede i dag lokale kunder av massevirke av bjørk og biprodukter fra et bjørkesagbruk, men det bør arbeides med nye avsetningskanaler som gir høyere verdi også for disse produktene, sier Bakke.

Til slutt vil man i et hovedprosjekt måtte ta stilling til det aller vanskeligste – lokaliseringa. – Lokalisering av et bjørkesagbruk må vurderes ut fra minimalisering av transportkostnader for bjørketømmer og ferdigprodukt, balansert opp mot synergier med eksisterende infrastruktur hos etablert skogindustri, understreker han. •