Aktuelt

Ulikheter i næringen

Menn opplever at det er likestilling i skognæringen. Kvinner derimot opplever ulik lønn og status. Og mange føler seg forbigått i intern rekruttering og karrieremuligheter. Hersketeknikker skal også være et problem flere steder. 

Det viser undersøkelser forskerne Hanne Sjølie og Tonje Lauritzen ved HiNN (Høgskolen i Innlandet) har gjort (se faktaboks).

 

OPPLEVER ULIK BEHANDLING

Forsker Hanne Sjølie ved Høgskolen i Innlandet.

Undersøkelsene viser at allerede i over­gangen fra studier til jobb, begynner litt færre kvinner i næringen. Og rundt 10 % flere kvinner enn menn går dessuten ut av næringen under­veis i arbeidslivet, men forskjellene er ikke statistisk signifikante. Flere kvinner velger offentlige stillinger, mens flere menn er i det private, noe som kan skyldes ulik kultur. Flere kvinner opplever at menn har større fordeler når det kommer til lønn, status og internrekruttering enn kvinner. Mennene opplever ikke det i noen særlig grad.

– Forskjellene mellom menn og kvinners oppfatning er størst for status og lønn, kommen­terer Sjølie

 

LITT LITE TID TIL LIKESTILLINGSARBEID?

Så viser også undersøkelsen at de fleste ansatte i tømmeromsetningen og andelslagene, ønsker flere kvinner i kollegiet, særlig de få damene som er der, men også 75 % av mennene. Dette er jobbmiljøer med få kvinner i utgangspunktet. I offentlig sektor er ikke folk like opptatt av dette, og hele 75 % av kvinnene ønsker ikke flere kvinner. 50 % av mennene her er enig med dem.

– På mange offentlige arbeidsplasser er kvinner gjerne i fler­tall totalt, så lav kvinneandel er hoved­sakelig en problemstilling i privat sektor, kommenter Sjølie.

Nesten alle uansett arbeidsplass er imidlertid enige i at mer mangfold av mennesketyper vil gjøre organisasjonen bedre, men at det ikke nødvendigvis bare betyr flere kvinner. De fleste, både menn og kvinner, mener ledelsen bør gjøre noe for å øke dette mangfoldet, og at likestillingsarbeid er vel anvendt tid.

 

MINST ATTRAKTIVT FOR KVINNER

Trivselen i næringen ble også målt. På spørsmål om skogsektoren er en attraktiv arbeidsplass, svarte rundt halvparten at de syns det, 30–40 % mener den er midt på treet, mens 10–15 % syns det er en lite attraktiv arbeidsplass.

Tallene viser at kvinner liker seg dårligst. Ser man på hele gruppa og alle aldre er tendensen dårligere trivsel blant kvinner enn menn. Bare rundt 35 % av kvinnene i alle aldre som jobber i skogsektoren syns det er en svært attraktiv arbeidsplass. Rundt halvparten syns den er helt middels. Mennene trives bedre. Nesten halvparten syns næringen er svært attraktiv.

 

STOR TRO PÅ MANGFOLD

Til slutt ble det spurt hva mangfold betyr for skogsektorens utvikling, inndelt i seks kategorier: faglig utvikling, innovasjon, kommunika­sjon med samfunnet og for øko­nomisk, økologisk og sosial bære­kraft. De fleste mener det er svært viktig

– både kvinner og menn, uavhengig om de jobber i tømmer­omsetningen og andelslag eller i offentlig forvaltning.

 

TA VARE PÅ DE FÅ VI HAR

Hanne Sjølie syns det er positivt å se at de aller fleste ønsker mer mangfold velkommen, og har tro på at det vil gjøre næringen vel. Men ser at det er ulike oppfatninger om likestillingen mellom kvinner og menn, og tror det kan være årsaken til at flere kvinner syns næringen er mindre attraktiv enn menn.

– Og når det er så få kvinner i næringen i utgangspunktet, og så få å ta av, må man i hvert fall sørge for at de som er i næringen har lyst til å bli og får en reell mulighet til å klatre, mener Sjølie som tror nett­opp det vil ha stor betydning for den videre rekrutteringen.