Aktuelt

Rekordvolum, stor eksport og kjøp av bedrifter

Også for AT Skog må 2021 karakteriseres som et jubelår. Volumet økte med 12 % til 1,55 millioner m³. Driftsresultatet i morselskapet ble på 34,6 millioner og det ligger an til en etterbetaling på 19 kroner pr m³ til de som har omsatt tømmer i 2021. 

Også de tre bedriftene AT Skog kjøpte ved forrige årsskifte (Telemarks bruket, Eikås sagbruk og Hasås as) har gjort det godt. Disse er samlet i datter­selskapet AT Industrier as og her er driftsresultatet hyggelige 125 milli­oner. Dette er bare hårfint mindre enn økningen av balansen, disse selskapene har med andre ord langt på vei betalt seg i løpet av det første året. Hvor mye den enkelte virksom­het har tjent framgår ikke av års­meldingen, derimot får vi vite at Eikås sagbruk ble hacket i romjula og nesten alle regnskapstall gikk tapt.

 

EKSTRAORDINÆRT

Men pengene ble tydeligvis ikke borte. Legger vi til et finansresultat på nær 64 millioner

– det meste av dette generert gjennom salg av aksjene i Skien Fjernvarme og AT Biovarme

– blir konsernresultatet svimlende 219 millioner. Men det gis klart uttrykk for at dette er ekstraordinært, det fore slåes da også at 63,5 millioner avsettes til et etterbetalingsfond.

Men tømmeromsetningen har altså hatt en pen vekst, det er verdt å merke seg at hele denne økningen har gått til eksport. Mer enn 400 000 m³ sag­tømmer har blitt eksportert gjennom Viken AT Market og som kakedia­grammet til høyre viser er dette nesten like mye som avsetningen til norske sag bruk. AT Skog forstod tidlig at det ville bli et betydelig lokalt sagtømmeroverskudd i 2021 og inngikk store tilleggsavtaler i eksportmarkedet, står det beskjedent i årsmeldingen.

 

BILLIG MASSEVIRKE

Denne eksporten bidro også til å dra opp prisen på sagtømmer, den økte for gran fra 440 kroner i 2020 til 554 kroner pr m³ i 2021, får vi vite. Blant de få ting som har utviklet seg negativt i AT Skog i 2021 er masse­virkeprisen, den har falt fra 276 til 241 kroner pr m³ for gran og fra 267 til 244 m³ for furu. Men avsetningen har gått greit og av notene til regnskapet framgår det at tømmersalget fra konsernet innbragte 963,5 milli oner kroner, noe som tilsvarer 621 kroner pr m³ for hele volumet. Det framgår også at det motormanuelle volumet har økt fra 90 000 til 135 000 m³, noe som oppgis å tilsvare fem hogstmaskinlag. I AT Skog er det fortsatt slik at motor­manuelt hogd virke premieres med 10 kroner ekstra pr m³.

 

MÅTTE PRIORITERE

Som tidligere omtalt ga fjorårets skog­kultursesong store utfordringer. Av årsmeldingen framgår det at man klarteå holde planteaktiviteten ganske godt oppe, mens ungskogpleiearealet ble nærhalvert, til drøyt 10 000 daa. AT Skog var nødt til å prioritere ressurs bruken og dermed gikk all tilgjengelig arbeids­kraft til planting framfor ungskogpleie akkurat denne sesongen, heter det her.