Aktuelt

Andelseierne får 35 kroner pr kubikk i etterbetaling

Glommen Mjøsen Skog hadde også et rekordår i 2021 og omsatte 2,725 millioner m³ tømmer fra andelseierne. Dette gir en omsetning på 2,37 milliarder og et hyggelig driftsresultat på 23 millioner kroner i morselskapet. Men det er aksjeutbytte fra Moelven som setter andelslaget i stand til å foreta rause etterbetalinger – og neste år kan det bli mye mer. 

For om morselskapets årsregnskap er bra, så er konsernregnskapet, som altså omfatter Moelven Industrier, nærmest astronomisk. Her er drifts­resultatet mer enn tre milliarder og det samlede overskuddet etter skatt på 2,33 milliarder.

 

TILBAKE TIL ANDELSEIERNE

Aksjeutbyttet fra Moelven, som altså er basert på konsernets resultater i 2020, er på 186 millioner kroner (ved forrige årsskiftet var eierandelen 78,8 %). Og det er primært disse pengene som gjør Glommen Mjøsen Skog i stand til å etterbetale 35 kroner pr m³ til andels­eiere som leverte tømmer i 2021. Men dette utgjør likevel ikke mer en 98 av de 333 millionene som foreslåes disponert til framtidig etterbetaling.

– Vi setter til side hele 88 prosent av årets overskudd til framtidig utbetal­ing til eierne. Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sier styreleder Heidi Hemstad på Glommen Mjøsens nettside.

 

SVIMLENDE UTBYTTE I ÅR

Men det blir neppe grunn til å tære på denne reserven neste år. For i Moelven innstiller styret på at det skal utbetales et utbytte på 9,06 kroner pr aksje for 2021. Dette er i tråd med utbyttepolitikken, som er at halv parten av konsernets overskudd etter skatt skal tilfalle aksjonærene. Dette skal formelt vedtas på general forsamlingen 28 april, dagen før årsmøtet i Glommen Mjøsen. Med en eierandel på 66,84 % vil dette tilføre hyggelige 784 millioner i inntekt på samvirkeforetakets 2022­ regnskap. Og om andelseiernes hogst­aktivitet blir som i fjor, og alle disse pengene blir brukt til etterbetaling på årets hogst, vil det utgjøre rundt 288 kroner pr m³. Det kommer selvsagt ikke til å skje, men det illustrerer hvilken pengemaskin Moelven Industrier har vært i 2021.

 

FRISKE ANSATTE

Skogkultursesongen kommenteres også i årsmeldingen, og ansettelsen av 270 norske ungdommer for å få utført plantingen er behørig omtalt tidligere. Denne kraftanstrengelsen bragte plantesalget opp i 13,7 millioner, bare en million under rekord­året 2020. Verre gikk det med ungskog­pleien, her er arealet mer enn halvert, fra 22 700 daa i 2020 til 10 800 daa i fjor. Dette må kompenseres i 2022, står det i årsmeldingen.

Men om koronapandemien ram­met ungskogpleien hardt, har de ansatte i Glommen Mjøsen Skog klart seg betydelig bedre. Et syke­fravær på 0,12 % er rett og slett eksepsjonelt lavt og dette skyldes ifølge årsmeldingen en plikt­oppfyllende og lojal arbeidsstyrke som tilpasser seg de føringer og ramme­betingelser som gjelder.

 

MER INDUSTRI?

For at ingen skal være i tvil nevnes det flere ganger i årsmeldingen at Glommen Mjøsen Skog er norsk skog­bruks største aktør. Og penge flommen fra Moelven gir et betydelig handlings­rom. At mye massevirke går til Sverige er mer naturlig fra Glommen Mjøsen­geografien enn det er fra områdene vest for Oslofjorden. Men Viken Skogs nylig lanserte «mulighetstudie» for CTMP-­produksjon på Follum i sam­arbeid med Billerud/Korsnäs har utvilsomt blitt lagt merke til. … styret noterer seg en økende forventning til at Glommen Mjøsen skal bidra til økt videreforedling, og styret vil i 2022 arbeide for eventuelle nye investeringer i skogindustri, heter det i årsmeldingen.