Aktuelt

Nordland – Junkerdalsura: Vil fjerne resten

– Fjerning av grana har første prioritet i tiltaksplanen for Junkerdalsura naturreservat og anses som avgjørende for å ta vare på verneverdiene i området. Det sier Hanne Etnestad, huner nasjonalparkforvalter i Nordland og har hatt ansvaret for granfjerningen i reservatet.

Etnestad har laget en utførlig rapport om årets skjøtselsprosjekt. Her framgår at det i år er brukt rundt halvannen million kroner på fjerning av gran fra reservatet, av dette utgjør anbudet på helikopterdriften 940 000 kroner. Hun var nøye med å informere via media om det som skulle skje på forhånd, og har ikke mottatt noen negative reaksjoner verken på ressursbruken eller resultatet av drifta. – Vi er svært fornøyd med resultatet, det kom fram et flott område med mye fin lauvskog og en del store osper og furuer, sier hun til Norsk Skogbruk.

Men Hanne Etnestad innrømmer at det er mange dilemmaer å forholde seg til når en slik operasjon skal utføres. – Utdriften er kostbar, men det er heller ikke ønskelig at altfor mye virke blir liggende i reservatet. Helst burde grana vært fjernet før vernet trådte i kraft, sier hun.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.