Aktuelt

Nederland vil bygge nye bioraffinerier

Politikerne i Nederland legger til rette for investeringer i nye bioraffinerier. Landet er stort på fossilbasert industri. I nye klimatider ønskes en omstilling til raffinering av fornybart råstoff. Sekab er med i Redefinery i Nederland.Sekabs Jonas Markusson fortalte på treforedlingsforum hvordan Sekab del- tar i et hollandsk bioraffineriprosjekt – Redefinery.
– Tanken her er å utnytte landets høye kompetanse på oljeraffinering og industri og overføre dette til å få fram nye bioraffinerier fra bunnen, såkalt greenfield. Systemet legger blant annet opp til å skape nettverk, slik at inves- torer som vil satse på hoved bulkproduksjon som utnytter deler av råstoffet, kan alliere seg med andre som vil utnytte andre deler av råstoffet. Slik kan man få gode synergieffekter mellom ulike interesser og bedrifter, når hovedpro- dusent tillater annen type industri «å vokse utenfor porten». Det gjør totalen mer lønnsom – for alle, ikke minst samfunnet, påpeker Markusson. Han forteller også at de nederlandske politikerne legger til rette for en slik utvikling av nye produkter, blant annet gjennom å stille bærekraftskrav i de offentlige anbudene. – Det er en ønsket politikk å gjøre seg mindre oljeavhengig ved å bygge opp grønne raffinerier. I tillegg til at det jo allerede eksisterer svært attraktive miljø for slike anlegg her. I Rotterdam ligger for eksempel fem olje- raffineri, flere etanolprodusenter og produsenter av biodiesel. Slik kan en ny aktør muliggjøre seg kontaktene rundt og ikke minst overførbar teknologi, forklarer Sekabs mann Markusson.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.