Aktuelt

Minst dobbelt så mye skog skal vernes om Stortingets mål skal nås

Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold.I en ny rapport har forskere fra NINA, NIBIO, NMBU, BioFokus og Miljøfaglig
utredning evaluert hvor godt dagens skog- vern dekker skogens naturvariasjon, vern av store sammenhengende skogområder, vik- tige naturtyper og leveområder for arter. Basert på målene for skogvernet, analysen av manglene ved dagens skogvern, samt fylkenes potensial for å dekke disse man- glene, anbefaler forskerne følgende priorite- ring av nytt skogvern i årene fremover:

 • Kjente forekomster av viktige skogtyper
  med høy naturverdi og med lav dekning
  i dagens skogvern (dette gjelder spesielt
  i fylker med generelt lav dekning av
  skogvern og høyt press på skogarealene, samt arealer i varme klimasoner i lavlandet)
 • Kjente verdifulle forekomster av andre viktige skogtyper, særlig arealer i varme klimasoner i lavlandet.
 • Øvrig skog på produktiv mark uten stor påvirkning av intensivt skogbruk eller inngrep, særlig arealer i lavlandet, i varme klimasoner, eller andre områder med stor verdi for naturmangfoldet.
 • Store sammenhengende skogområder, eller arealer som kan bidra til å skape større grad av økologisk sammenheng mellom eksisterende områder med vernet skog.Undersøkelsene i NINA-rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern» viser at fem prosent av skogarealet i Norge er vernet basert på data fra kartserien N50, og fire prosent basert på Landsskogtakseringens data. – I beregningen basert på N50, inngår 114 nye områder og planlagte utvidelser av eksisterende verneområder som ikke var formelt vernet per januar 2016, og derfor ikke er med i Landsskogtakseringens data, forklarer Aksel Granhus, leder for Landsskogtakseringen og en av forfatterne bak rapporten.

Les hele Norsk Skogbruk nr 7/8 her