Aktuelt

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

– Det er en misforståelse at det er forbudt å grøfte foryngelsesfelt. Og i en del tilfeller er det behov for å senke grunnvannsstanden.Det sa Bjørn Helge Bjørnstad ved Skogkurs på Vårsamlinga for skogbruket i Innlandet i begynnelsen av mai. Han startet derfor med å presisere hva lovverket sier.

– I bærekraftforskriften står det at nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon er forbudt. Det betyr at nygrøfting på det som ikke er myr og sumpskog, kan gjøres. Og grøfterensk og suppleringsgrøfting der det har vært en grei skogproduksjon kan vi også fortsette med, sa han. Han la til at det presiseres i PEFC-standarden at grøfterensk og suppleringsgrøfting kan skje så sant det ikke er behov for restaurering av nøkkelbiotoper på denne marktypen på eiendommen. Og når det gjennomføres grøfterensk eller suppleringsgrøfting på et areal, skal vannet ikke ledes rett ut i bekker, elver og vann.

– Bestandet har gjerne klart å håndtere vannhusholdningen før det ble hogd. Men når vi gjør en avvirkning vil grunnvannsspeilet øke mange steder. Det gjør at vi ikke får optimale foryngelsesforhold. Rota vil stå i vann i store deler av vekstsesongen, og det vil forsinke rotutviklingen, forklarte han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5