Aktuelt

Eventyrlige tømmerpriser

Stor etterspørsel og høy byggeaktivitet over hele den nordlige halvkule gir gode tider for skogbrukere, også i Tyskland.– Sagtømmer av gran kan selges for opptil 100 euro pr m3 og bøk opptil 90 euro, for­teller Wilhelm Gerhard, som er skogbestyrer for Poschinger og har ansvaret for en eien­dom på 24 000 daa. Med en kurs tett opp imot ti kroner gir det priser en norsk skogeier selv i dag bare kan drømme om. Poschingers skog ligger i høydelaget 6–1200 meter over havet, og Gerhard sier at de pri­oriterer bøk i de laveste områdene og gran i de høyereliggende. Volumet består av 46 % gran og 44 % bøk, resten er hovedsakelig edelgran og lønn. Bjørka kommer villig opp i åpninger som her, men knekkes stort sett ned av snø før den oppnår nyttbare dimen­ sjoner. Den årlige avvirkningen ligger på 11 500 m3 årlig, dersom naturkreftene ikke vil det annerledes. Det ville de i 2011, da blåste 67 000 m3 ned. – Det var bare en måned etter at jeg hadde begynt i jobben, erindrer Wilhelm Gerhard med gru. Han er opptatt av å etablere en stabil skog og fortel­ler at det nesten utelukkende skjer ved hjelp av naturlig foryngelse.

En spesiell utfordring for Gerhard er nabo­skapet til Nationalpark Bayerische Wald, der skogen i utgangspunktet ikke skal røres. Dette har ført til betydelige billeangrep hos Poschinger. – Men nå har nasjonalparkforvaltningen begynt å fjerne billeangrepet skog på den kilometeren som ligger nær­mest grensen mot oss. Det har hjulpet godt, barkbillene svermer som oftest ikke lengre enn 500 meter, sier han.

Gerhard forteller videre at avvirkningen dels skjer med maskiner, dels motormanuelt. Skogen ligger i skråningen oppimot fjellet Der Grosse Rachel og en del av området er bratt. Men noe eget driftsapparat har eien­dommen ikke, alt tas hånd om av en lokal entreprenør. – Vi betalte i fjor 18 euro pr m3 i snitt for hogst og utkjøring. Jeg vet det er mye, men vi prioriterer kvalitet høyt, sier Gerhard, som altså bare hogger flater der­ som skogen har blåst ned på forhånd.

Les hele Norsk Skogbruk nr 3 her.