Aktuelt

Brøttum Almenning må selge i løpet av juni

Landbruksdirektoratet stadfestet før jul Statsforvalternes vedtak om at Brøttum almenning ikke får konsesjon på eiendommene Gammelstu Stai og Seljordet gård i Storelvdal. Almenningen har nå frist til 30. juni med å avhende eiendommene. 

Som tidligere omtalt (Norsk Skogbruk nr 2 ­2021) bestemte eieren Anbjør Svenkerud seg høsten 2018 for å selge slektsgården, fordi helsa sviktet og ingen av barna ville ta over. Det dreier seg om to eiendommer, Gammelstu Stai med Hirkjølen skog og Seljordet gård. Gammelstu Stai har vært i Anbjør Svenkeruds familie i 13 generasjoner, mens Seljordet ble kjøpt til i 2010, da ble konsesjon først innvilget etter klage­behandling. Til sammen omfatter disse eiendommene mer enn 61 000 daa, hvorav 37 400 daa er produktiv skog og 320 daa er dyrket mark. I til­legg kommer en betydelig bygnings­masse, blant annet et «gårdshotell» samt slakteri og pølsemakeri. Pris­forlangende var opprinnelig 102 milli­oner, men etter en budrunde med fire budgivere fikk Brøttum Almenning til­slaget for 80 millioner i februar 2019.

 

LANGDRYG SAKSBEHANDLING

Men at hyttepengene fra Sjusjøen fant veien over fjellet vakte ingen begeistringhos politikerne i Stor­Elvdal. i løpet av høsten 2019 sa kommunestyret nei til konsesjon to ganger. Saken ble der­etter påklaget til Fylkesmannen, nå Statsforvalteren i Innlandet, og i slut­ten av januar 2021 – 15 måneder etter at saken ble oversendt fra kommunen

– forelå vedtaket. Klagen fra Brøttum Almenning ble ikke tatt til følge, konse­sjonssøknaden ble avslått og Brøttum almenning fikk et år på seg til å avhende eiendommen.

Konsesjon til Brøttum Almenning er ikke en driftsmessig god løsning og ivaretar ikke hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Gammelstu Stai er en landbrukseien-dom med godt grunnlag for personlig eierskap og drift i fremtiden. Stats-forvalteren kan heller ikke se at det er fordeler ved at allmenningen får konsesjon, sammenlignet med personlig eierskap, var konklusjonen fra Stats­forvalteren Innlandet.

 

GA IKKE OPP

I utgangspunktet er Statsforvalterens vedtak endelig, men Forvaltnings­loven åpner for at «overordnet forvaltningsorgan kan omgjøre underordnet organs vedtak» under visse omstendigheter. Og Brøttum Almen­ning ga ikke opp, i mai i fjor mottok Landbruksdirektoratet anmodning om omgjøring. I denne anfører allmenningen at Statsforvalterens vedtak bygger på feil i den generelle lovforståelsen og anvendelsen av konsesjonsloven, og at vedtakene er ugyldige som følge av saks­behandlingsfeil.

I sin temmelig kortfattede saks fram­stilling konstaterer Landbruksdirekto­ratet at Forvaltningsloven ikke gir grunnlag for noen realitetsvurdering av saken.

 

NEI TIL DELING

Salget av Gammelstu Stai og Seljordet gjaldt ikke absolutt hele eiendommen. Fem mindre parseller, blant dem to setervoller en bu med fiskerett i Tittel­sjøen skulle holdes utenfor. Dermed var konsesjon avhengig av at disse fra­delingene etter jordloven ble tillatt. Kommunen avslo også dette, og klage til statsforvalteren førte ikke fram. Med henvisning til dette konstaterer Landbruksdirektoratet at grunnlaget for en fornyet vurdering av konsesjons­søknadene ikke er til stede. Hvis det ikke gis delingssamtykke, faller konsesjonssøknaden bort. Landbruksdirektoratet ser etter dette ikke grunn til å ta stilling til omgjørings begjæringen, idet resultatet i konsesjonssaken uansett kun kan sies å ha en hypotetisk interesse for partene, heter det i avslaget på omgjøring.

 

– STOR INTERESSE

Dette utfallet overrasket kanskje heller ikke klageren så voldsomt … dersom anmodningen ikke tas til følge ber allmenningen om at fristen for avhending utsettes med et år, til 28. januar 2023, står det i anmodningen. Og dette blir ikke blankt avslått, Landbruksdirektoratet beklager sin lange saksbehandlingstid (syv måne­der) og gir Brøttum Almenning frist til 30. juni med å selge eiendommene.

Bestyrer Jan­Tore Hemma har fore­løpig ikke noe svar på spørsmål om den videre håndteringen. – Men medi­enes engasjement i saken har i hvert fall vært god markedsføring, det er mange som har meldt interesse for eiendommen, sier han til Norsk Skogbruk.

 

KORT VEI FRA KONKURS TIL VELSTAND

Brøttum Almenning eies av 179 all­menningsberettigede bønder i Ring­saker. Som første og hittil eneste allmenning i Norge gikk den konkurs i 2008. Hovedårsaken var store under­skudd på sagbruksdriften og allmen­ningen skyldte sine kreditorer 68 milli­oner kroner. Men akkord forhandlinger førte fram og midler ble skaffet ved å tilby de 900 tomtefesterne i allmen­ningen innløsning av sine hytte tomter, for 300 000 kr pr stk. Og siden er det solgt mange nye hyttetomter, i 2020 innbragte dette drøyt 18 millioner kroner, året før var tallet 22 millioner. Allmenningens egenkapital var ved forrige årsskifte 161 millioner kroner, hvorav 132 millioner var plassert i et såkalt investeringsfond.

 

Les også Må Sveaas også selge?

Eller les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.