Aktuelt

Må Sveaas også selge?

Christen Sveaas kjøpte våren 2019 storgården Viker på vestsida av Randsfjorden i Søndre Land for 18 millioner kroner. Han søkte om konsesjon, men også om å få skille skogen fra jord og bygninger. Dette sa Landbruks- og matdepartementet endelig nei til i et sekslinjers vedtak i slutten av januar. 

Til gården hører 8150 daa skog og opplegget var altså at eiendommen skulle deles. Skogen skulle overtas av Sveaas’ selskap Kistefos Tresliberi, mens bygningene og 288 daa jord skulle videreselges til Johnny Schørlien, driftssjef i Kistefos. Dermed forelå en delingssak, og Sveaas ba om at konse­sjonsbehandlingen ble stilt i bero i påvente av behandling av denne. Sveaas sitt argument for deling var at eiendommen har 1,5 km felles grense med Kistefos­-eiendommen, og at det fra denne er avstått betydelige arealer til frivillig vern. Men svaret fra kom­munen var nei, Sveaas klaget og fikk et nytt nei, og i juli 2020 ble avslaget stadfestet av Fylkesmannen:

Viker gård er en stor gård i Søndre Land-målestokk og arealressursene på eiendommen er svært godt arrondert. Deling og påfølgende videresalg av skogen til Kistefos vil innebære en god forvaltning av skogen isolert sett, både på kort og lang sikt. Beregninger viser at skogen kan stå for 76% av inntekten på driftsenheten. Det er således ikke i tråd med jordlovens formål å svekke en solid og ressurssterk landbruks-eiendom som Viker ved å dele fra all skogen. Fradeling av skogen vil være en betydelig svekkelse av driftsenheten, noe som vil være negativt for fremtidige generasjoners mulighet til å erverve og drive hele eiendommen, heter det i Fylkesmannens vedtak.

Dermed er saken i utgangspunktet ferdigbehandlet, men man kan anmode høyere instans om omgjøring. Sveaas er ikke kjent for å gi seg uten sverdslag, og gjorde dette i et brev til Landbruks­direktoratet datert 2. september 2020. Her uttrykkes det at Fylkesmannens vedtak «motarbeider Stortingets ved-tak om vern av skogarealer og strider mot Regjeringens uttrykkelige politikk på området». I Landbruksdirektoratet brukte man et helt år på å fastslå at det ikke var noe feil med Statsfor­valterens saksbehandling og dermed avslå anmodningen om omgjøring. Svaret forelå 31. august 2021, og da sendte advokatfirmaet Wiersholm as, på vegne av Sveaas, brev til Land­bruks­ og matdepartementet. Og 31. januar forelå altså svar herfra, i form av et av de korteste brev i landbruks­byråkratiets historie. Departementet kan ikke se at det foreligger opplysninger som tilsier omgjøring i saken, er bud­skapet her.

Noen deling av eiendommen blir det altså ikke, men konsesjons­behandling vil det likevel bli. Her har Søndre Land kommune sagt nei, dette er påklagd og saken ligger etter det Norsk Skogbruk forstår hos Stats­forvalteren i Innlandet. Det har ikke lykkes Norsk Skogbruk å komme i kontakt med Christen Sveaas for kommentar.

 

Les også Brøttum Almenning må selge i løpet av juni

Eller les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.