WoodWorks!

God innovasjonskultur er basert på tillit

– Det tar tid å få en klynge til å fungere godt. Det man egentlig gjør er å bygge innovasjonskultur. Men å tørre å legge fram problemer og se at det best kan løses sammen, krever tillit – og det tar tid å etablere. Dette jobber klyngene med.

 Det forteller Kristianne Paasche som arbeider med alle klynger i Innovasjon Norge. Hun opplever at når tiliten begynner å falle på plass, da starter hjula virkelig å gå rundt i klynge­ samarbeidene.

 

TO SKOG- OG TREKLYNGER

Klyngeprogrammet til Innovasjon Norge ble etablert i 2002 og teller i dag hele 39 klynger i programmet, blant dem to skog-­ og treklynger, WoodWorks og Norwegian Wood Cluster. Programmet er delt i tre, to såkalte Arenaprogrammer på hen­ holdsvis 3 og 5 år og så et løp med global tilnærming, det såkalte Global Centers of Expertise.

 

BEDRE RESULTATER SOM KLYNGEMEDLEM

Paasche kjenner ikke skog­ og treklyng­ene i detalj, men påpeker at klynger som virkemiddel er ute etter å stimulere til vekst, omstilling og økt verdi­skapning. – Vi erfarer at nye samar­beidskonstellasjoner fører til større innovasjonsaktivitet som igjen gir høy­ ere verdiskapning og arbeidsplasser. Og det dette klyngene jobber med, for­ klarer Paasche som kan vise til kvantitative resultater også. – Av bedriftene som er med i klynger, måler SSB en signifikant bedre resultater enn for de som ikke er medlemmer av klynger. Det gjelder omsetning, resultater og antall arbeidsplasser, sier Paasche.

 

BYGGER INNOVASJONSKULTUR

Å bygge innovasjonskultur for å oppnå resultater er en del av klynge­ arbeidet. – Internasjonale innova­sjonsbarometre viser at Norge har mye å hente her. Så først må man bygge opp en kultur for å innovere. Og den bygger altså på tillit. Det gjø­ res gjerne med små seire. For eksempel at noen jobber sammen og oppnår et resultat. De små skrittene er nød­vendige for å senere kunne gjøre stør­ re og viktigere innovasjonsprosjekter sammen. Dette ser det ut til at Wood­Works! er gode til, sier Paasche.

 

SNAKKE PÅ TVERS

En annen suksessfaktor som Paasche mener er kritisk, er å få klyngene til å snakke sammen på tvers. – Det er viktig å kople på miljøer og andre fagfelter som gir ny kompetanse inn i klyngene. Det er ikke sikkert at de som alltid har jobbet sammen og vært driverne i næringen, er de rette til å finne de nye ideene som er radikale nok til å dra en hurtigere og bedre omstilling, sier Paasche som arbeider mye med akkurat dette om dagen.

Hun får hjelp av selve klyngemodel­ len (MIT for innovasjonsøkosystem) som baserer seg på samarbeid mel­lom fem aktører: – Drivende part er den etablerte industrien og bedriftene. Det er de som setter agendaen. Disse samarbeider ofte med akademia – altså forskninga, men også med gründere. Dessuten trengs risikokapi­tal. Og den femte aktøren er det offentlige, altså oss som er med som risikoavlaster. Det er jo det klynge­ programmet handler om, påpeker Paasche. Hun er spesielt opptatt av at industrien kopler seg opp mot entre­prenørsterke miljøer, fordi gründere kommer med nye idéer og teknologi. Men det er bakgrunnen for at hun pusher på for tverrsektorelle samar­ beid også. – Nye tanker fra gründere er vel og bra, men klyngene kan være enda flinkere til å tørre å gå utenfor allfarvei. De kan se hva som er gjort i andre bransjer, for å lære av det. Der tror jeg det er mye å hente, sier Paasche.

 

FORPLIKTELSER

Staten legger mange skattekroner i klyngearbeid, men forplikter indus­ trien og bedriftene seg nok i klynge­samarbeidet til gjengjeld? Paasche har ikke et entydig svar: – Vi setter i alle fall krav til at de forplikter seg. Dess­uten putter vi ikke inn ei krone uten at bedriftene gjør det samme. Om det er nok eller ikke i et samfunnsøkono­misk perspektiv vet jeg ikke. Person­lig syns jeg nok mange næringer i Norge generelt sett burde investere mer i innovasjon og ha utvikling og nyskaping høyere opp på agendaen, sier ei som altså sitter tett på proble­matikken.

 

GÅR LITT SENT

For går det egentlig fort nok? Er klyn­ger et egnet verktøy for å fremme den grønne omstillingen? Og henger skognæringa på? Svensker og finner har hatt klynger som har skapt milli­ardindustri, mens vi har gått fra tøm­merimport til eksport og nedlagt industri… – Det er jo en veldig tradi­ sjonell næring og det er ikke alltid det enkleste å skape åpenhet i den indus­trien. Og ja, det kunne nok gått litt raskere. Med respekt for at i tradisjo­nelle industrier er det etablerte indus­ trikjeder og mønstre som det tar tid å løse opp i. Men det er ikke trenærin­gen alene om. Vi ser det for eksempel også tydelig i sjømat, – at det å få snudd trenden for å få mer verdiskap­ ning til Norge ikke er gjort på en femøring. Og jeg tror ikke klynger alene er svaret på det, men vi kan bidra til innovasjonsaktiviteter som drar oss i den retningen. Men på meg virker det som at skal vi virkelig klare å ta det taket, må behovet for omstil­ ling være mer akutt, mener Paasche.

 

DE GAMLE ER ELDST

Men hun har gode klyngehistorier også. Helst fra klynger som er 10 år gamle eller mer. – En vellykket pro­sessklynge er for eksempel Eydeklyn­gen i Agder. Her er det helt klart at kompetansedeling og innovasjon har bidratt til digitalisering og robotise­ring som har gjort bedriftene mer effektive. Og dette igjen har sikret konkurransekraften, forteller hun.

– En annen vellykket klynge er Raufossklyngen, som har etablert seg som et verdensnavn i produksjon av visse bildeler, og kan vise til en effek­tiviseringsgevinster som er langt over det resten av industri-­Norge kan, hevder Paasche. Hun understreker at det har tatt tid, men er ikke i tvil om at klyngene i begge disse tilfellene har vært viktige for industriens resultater. Hun tror skogklyngenes resultater vil komme stadig sterkere. – Skogklyn­gen i Trøndelag er bare inne i sitt femte år, og NWC har jo nettopp begynt, så her er det mye godt i vente, avslutter Paasche. •

_____________________________________________________________________________________

 

Er du mer nysgjerrig på klyngearbeid og om det faktisk fungerer som et verktøy i det grønne skiftet?

Hør podcastepisoden om «Klynger» med Kristianne Paasche og flere med klyngeerfaringer i nye «Woodcast».