Ukategorisert

Tømmerpriser: Desember med årsbeste for 2016 sagtømmerpris for gran

Prisnivået i Hedmark var avgjørende for at
2016 ble avsluttet med årets høyeste gjennom­ snittspris for gran sagtømmer, 437 kroner per 500 kubikkmeter på landsbasis.Hedmark er fylket med det største volumet og har også gjen­
nom hele 2016 hatt det høyeste prisnivået på gran sagtøm­
mer. Prisen har dessuten steget jevnt gjennom hele året. Den 350 er likevel ikke oppe på nivået fra sommeren 2014, da en 300 kubikkmeter sagtømmer av gran ble betalt med om lag 515 kroner i dette fylket. I desember var prisen på 492 kroner per kubikkmeter i Hedmark, seks kroner mer enn i november. Også i Oppland, landets nest største fylke når en bruker avvirkningsvolum som målestokk, hadde høyere pris på gran sagtømmer i desember enn i november. Her var øknin­ gen på to kroner. I Oppland har prisutviklingen ikke vært like entydig gjennom året som i Hedmark, men med sitt store volum er også Oppland med på å påvirke gjennom­ snittsprisen på landsbasis betydelig.

For furu sagtømmer endte 2016 med en gjennomsnittspris på 420 kroner. Her var oktober årsbeste måned med 422 kroner, og i november var prisen 421. Også for furu har Hed­ mark høyeste volum og høyeste kubikkmeterpris i desember, med 469 kroner, mot 464 i november. Buskerud kommer på andreplass i furuvolum, men kommer et stykke ned på lista når det gjelder pris. Her ble en kubikkmeter sagtømmer betalt med 404 kroner i desember, 18 kroner mindre enn i november. Massevirkeprisen for gran gjorde ingen sprell i 2016, men holdt seg innenfor et spenn på tre kroner, fra 204 til 207 kroner per kubikkmeter. I desember var den 205. For furu massevirke har spennet vært litt større, fra 187 til 197 kroner, og den høyeste prisen her ble oppnådd i desember.