Ukategorisert

Skog må opp på den politiske agendaen

Norsk skog kan brukes mye mer. Slik konkluderes kapittelet om skog i rapporten Grønn konkurransekraft, som ble omfavnet av statsminister Erna Solberg ved overrekkelsen i slutten av oktober.Utvalget konkluderer med at skogen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og referer blant annet til FNs klimapanels uttalelser om økt bruk av biomasse men også karbonnegative løsninger som skogplanting på nye arealer og bio-CCS (karbonfangst og -lagring).

FLERE VEGKART TRENGER SKOG

Utvalget mener norsk skog også kan spille en viktigere rolle. Og de har erfart at flere av vegkartene forutsetter økt behov for biobaserte råvarer og produkter. Blant disse er: økt bruk av tre i bygg, bioraffinering, nye innsatsfaktorer til fôrindustrien, bioetanol til plastproduksjon og biodrivstoff.

STORT BEHOV FOR AVANSERT BIODRIVSTOFF

Utvalget utdyper behovet for biodrivsto hvis transportsektoren skal nå sine klimamål. Det pekes på hvordan 10% innblanding av biodrivsto i både lette og tunge kjøretøy og 20% til lasteskip og fiskefartøy, vil kreve 400 millioner liter biodrivstoff i 2030. Med mål om 30% innblanding i innenriks kvotepliktig luftfart, øker behovet med 120 millioner liter. كيفية لعب البوكر Forutsetningen er at man med dette når 40% nasjonalt utslippskutt i ikkekvotepliktig sektor og 100% nullutslipp-personbiler. موقع قمار Saktere innfasing av nullutslippsteknologi vil øke behovet for innblanding, understrekes det.

Bli abonnent på Norsk Skogbruk for å lese hele saken