Ukategorisert

– Plantepenger fra LUF går ut over veger og ungskogpleie

Woodworks treklyngen i Trøndelag er skeptiske til at plantepakken til skognæringen går ut over vegmidler og ungskogpleietiltak. Man frykter at det kan redusere hogstaktivteten i skogen og dermed får konsekvenser for entreprenører og råstoff til industrien. Mange har dessuten allerede satt i gang tiltak og satset på tilskuddene.Forslaget fra Landbruks- og Matdepartemtent er å omfordele 60 millioner LUF-midler som skulle gått til vegprosjekter, utarbeidelse av skogbruksplaner og ungskogpleie. Woodworks klyngeleder Kjersti Kinderås og prosjektleder Ole Bakke skriver i en pressemelding at skognæringa i Trøndelag er bekymret for at særlig kutt i planlagte vegbyggingsprosjekter vil føre til mindre aktivitet i skogen. – Partiene har blitt enige om å sette av midler til samferdselstiltak med vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen. Den foreslåtte reduksjonen i bevilgningene til skogsvegbygging vil ha motsatt virkning. Bygging av skogsveger har avgjørende betydning for hogstaktiviteten i våre regioner. Midlene er også nødvendige for å holde skogmaskinentreprenørene i gang, og slik sikre skogindustrien råstoff, står det.

Ønsker friske midler

– Det er positivt at departementet legger til rette for å finne løsninger for utfordringene knyttet til rekruttering, organisering og opplæring av norske plantemannskaper i vår. Men en rask avklaring for at utenlandsk arbeidskraft som kan gjennomføre skogkulturarbeid vil være viktigere for å få gjennomført plantinga. Dette arbeidet kan jo gjøres langt til skogs i karantene-perioden, hevdes det.

Selv om næringa i Trøndelag verdsetter departementets forslag til en rask løsning  på rekrutteringsutfordringen på skogplantinga, ønsker man ikke at LUF-midlene trekkes inn og omfordeles. – Det enkelte fylke har best forutsettinger for å finne gode løsninger for å redusere skadevirkningene av Corona-situasjonen, hevdes det. Og Kinderås og Bakke ber om at det heller bevilges friske midler til økt satsing på skogkultur inkludert planting, – men også  ungskogpleie og infrastruktur.

Utestående midler og planlagte prosjekter

Anders Børstad som daglig styrer skog- og utmarkseiendommen Værdalsbruket Trøndelag og er med i klyngen. Han opplever utfordringen i hverdagen.  – Vi er veldig positive til ekstraordinære tilskudd til planting, men det blir krevende at det går på bekostning av veg og ungskogpleie. Værdalsbruket alene har avtale om rydding av 5000 dekar til en kostnad på rundt to millioner kroner i 2020. I tillegg kommer igangsatte veiprosjekt på 6,7 milioner kroner hvor vi fortsatt har utestående omtrent to millioner kroner i tilskuddsmidler. En eventuell reduksjon i tilskudd vil helt klart få negative konsekvenser, konstaterer han. Han ser at det nå deles ut tiltakspakker for milliarder og etterlyser at skognæringa tilgodeses i større grad. 

– En skulle tro at når det innføres tiltakspakker for flere milliarder, så ville 60 millioner friske penger til primærskogbruket være overkommelig. Ungskogpleie og skogsveibygging er viktige og prioriterte tiltak, og det er uheldig dersom aktiviteten reduseres som følge av reduserte tilskuddsmidler. Hvordan dette vil slå ut for igangsatte veiprosjekt er ikke formidlet så langt. Mange har inngått avtaler om ungskogpleie i 2020, og en eventuell reduksjon i tilskudd vil helt klart få konsekvenser, hevder Børstad.

Børstad venter innrykk i skogen med plantere i regi av Allskog ganske snart og ser ikke annet enn at disse arbeiderne fra EØS-landene får innreisetillatelse.  – Da må man anta at behovet for ekstra midler blir redusert med mindre man dette året primært ønsker å benytte norsk arbeidskraft slik situasjonen er i arbeidsmarkedet. Man har muligens tenkt at omfanget av ungskogpleie og dermed tilskuddsbehovet ble redusert dette året? Men det er ikke gitt all den tid det er åpnet for innreise for EØS- borgere, påpeker Børstad.