Ukategorisert

Får lov til å bruke opp krisepakken

Ordningen med ekstraordinært tilskudd til arbeidskrevende drifter skulle etter planen vare ut november. Men den vanskelige avsetningen av massevirke har medført at bare vel 40 av de 50 millionene hittil er disponert. Derfor foreslår regjeringen nå at ordningen forlenges.Det ble altså satt av 50 millioner kroner til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, for å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket av Covid-19. Pengene skulle bidra til at skogeierne sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. – Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles og det er fortsatt stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med at ordningen kan forlenges slik at hele rammen på 50 millioner kroner kan bli brukt til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er marked for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Men siden det ble vedtatt en egen forskrift for denne ordningen kreves det endringer i denne før forlengelsen kan tre i kraft. Landbruks- og matdepartementet er i gang med dette arbeidet nå.

Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet og her forteller seniorrådgiver Per Odd Rygg at det er gitt tilsagn om 40,5 av de 50 millionene, men at 49 millioner allerede er fordelt til fylkene. For som tidligere omtalt er det områder med vanskelig terreng og lang transport som i størst grad har vært i stand til å nyttiggjøre seg ordningen, siden tilskudd først utløses til drifter som koster mer enn 160 kroner pr m³ for sluttavvirkning. Tynningsdelen av tilskuddet – til drifter dyrere enn 230 kroner pr m³ har blitt lite benyttet fordi det har vært vanskelig å bli kvitt massevirke i tilskuddsperioden.