Premium - Plus

Stabile bioenergipriser

Mens prisen på strøm og fossile energikilder raser av gårde, ligger kurven for prisnivået til flis, pellets og briketter bemerkelsesverdig flatt. Av de faste biobrenslene er det kun veden som varierer i pris. 

Årsaken til de stabile prisene er dels at det fortsatt er rikelig av råstoffet til disse produktene på markedet og dels at disse produktene ofte selges via langsiktige avtaler med store kunder. Det forteller Tomas Berg Sandnes, daglig leder i ETA Norge som forhandler ulike typer bioanlegg. Han viser til Energirapporten som utgis av Tekniske Nyheter AS når han opplyser at prisen på flis ligger på 26 til 28 øre per kWh og har gjort det i hvert fall i et år. For pellets var prisen 39,4 øre per kWh i uke 5 i år. Siden 2014 har prisen på bulkleveranser av pellets til kunder opplastet ved fabrikk ikke vært under 28 øre og ikke over 42 øre. Og prisen på briketter, altså sagflis fra sagbruk og treforedlingsindustri presset sammen i runde klosser, var 24,9 øre i uke 5. Denne prisen har variert mellom 19 og 25 øre de siste åtte årene.

 

ETTERLYSER ØKNING I STØTTEORDNINGENE

– Det er mest interesse rundt pellets. Det er noe alle kan bruke og som kan kjøpes fra mange forskjellige produ­senter. Den er tilgjengelig, forutsig­bar og billig, og det er like lite arbeid med en moderne pelletskjele som med ei varmepumpe, sier Sandnes.

Mens pellets er for alle, er flis og briketter mer for landbruk, større næringsbygg og fjernvarmeanlegg.

Sandnes mener at rammene for støtteordningene for installasjon av biobrenselanlegg burde økes. Som følge av prisstigningen på råvarer har prisen på anleggene hatt en økning på 20 til 30 prosent de siste to årene, mens støtteordningene har ligget stille i mange år.

– Bioenergi tar jo veldig unna for kraftproblematikken i Norge, og det er både unødvendig og dumt å bruke strøm til å varme opp vann, sier han.

Likevel har de som bygger bio­brenselanlegg mer enn nok å gjøre. Og firmaet til Sandnes hadde en vekst på 63 prosent fra 2020 til 2021.

 

VARIERENDE VEDMARKED

Når det kommer til vedpriser, er det det langt vanskeligere å oppgi en gjeldende gjennomsnittspris. – Nei, det er så å si umulig, sier daglig leder i Norsk Ved, Rune Østgård.

– De fleste leverandørene opererer med priser som markedet betaler der de bor. Vi ser at prisene har gått opp. Før fyringssesongen var tilbake­meldingen fra medlemmene i Norsk Ved at de så for seg å ta 85–90 kroner for 60­-literssekker. Men nå ser vi at noen tar helt opp i 140–150 kroner. Og det er veldig store variasjoner. Det er knapphet på ved for øye­blikket, den veden som kommer inn til varehusene og kjedene nå er importert. Så norske produsenter har selvfølgelig økt prisen som følge av markedet, men det er umulig å oppgi noe gjennomsnittstall, fortsetter han.

Østgård forteller at det er stor uenighet mellom vedprodusenter om de skal ta i og ta skikkelig betalt nå, eller om de skal la det gå jevnt. Det kommer ikke minst fram gjennom sosiale medier.

– De som er mest forutsigbare i pris over tid vil jo beholde kundene sine lenger. De som kun tenker profitt i en bølge, vil kanskje merke det på kunderelasjonen året etterpå, sier han. Men slår fast at det i hoved­sak er markedet som styrer prisene nå.

 

STRØM AV BIO

Bioenergi kan erstatte strøm til opp­varming, men med de rette innret­ninger kan varmen også omdannes til strøm. På spørsmål om de høye strømprisene har ført til større inter­esse for å etablere varmekraftverk, svarer daglig leder i Nobio, Henriette Vivestad at ja, de har merket en større interesse for det.

– Men i mange tilfeller er ikke ideene realistiske. Det er gjerne litt for små bruk som har lyst til å teste det, og det kreves store investeringer for å få til noe sånt. For en gårdbruker med et eget flisfyringsanlegg er det ikke aktuelt, sier hun. Men både hun og noen av leverandørene som er med­lemmer i Nobio har altså fått fore­spørsler om mulighetene for å produsere strøm av bio.

– Noen litt større aktører er helt i startfasen med vurderinger av dette, men om det blir noe av vil man først se om noen år. Og det er klart at der­som det er snakk om et større, eksi­sterende bioenergianlegg som allerede er i drift, er det lettere å gjennomføre. Da trenger du ikke ta alle kostnadene på en gang, sier Vivestad.