Forskning

105 millioner til ombruk av tre

Prosjektet sirkTRE og forskningsparallellen circWOOD støttes med hele 105 millioner av regjeringens Grønn plattform­midler. Det var budskapet da næringsminister Iselin Nybø troppet opp foran et stort lager av rivningsvirke hos Treklyngen på Follum 3. september. 

– Takket være «Omstillingsmilliar­den» som ble bevilget av Stortinget i 2020, har vi nå mulighet til å finansiere helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Gjennom Grønn platt­ form­midlene tilrettelegger vi for en tettere kontakt mellom forsknings­ miljøene og akademia. Både Innova­sjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har bedømt prosjektene og konklu­sjonen var at sirkTRE er blant de utvalgte som får midler, sa den nå avtroppende statsråden.

 

– BRA FOR NÆRINGEN

Som omtalt i forrige utgave av Norsk Skogbruk er målet til sirkTRE er å utnytte 250 000 kubikkmeter av Nor­ ges returtre innen 2024, det tilsvarer 100 000 tonn, og 1 million kubikkme­ ter innen 2030. SirkTRE vil da bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to mil­lioner tonn CO2 årlig innen 2030. Og fra nyttår kan prosjektet altså startes opp på bred front, med god finansiering.

Det er kanskje ikke innlysende at økt ombruk av tre er ønskelig sett fra skogbrukets side. Men den påtrop­pende prosjektlederen Kristine Nore, som også er styremedlem i Viken Skog, vil ikke høre på det øret. – Det er en gammeldags tilnærming, tiden er moden for å etablere en helsirkulær verdikjede for trevirke. Ombruk vil bli et verdifullt tilskudd i et vok­sende marked. Og går vi litt lenger til­bake i tida var ombruk av tre noe som ble gjort overalt det var mulig. Klima­effekten er også udiskutabel, ved å gjenbruke materialer og konstruere bygg på nye måter vil vi låse karbonet i trevirket så lenge som mulig, før det til slutt lagres som biokull eller bren­nes, sier hun til Norsk Skogbruk. – Nå skal vi gjøre avtaler med alle part­nerne og forberede prosjektet grundig. Det vil bli igangsatt en lang rekke aktiviteter, utfordringen blir å sy alt sammen til en helhet som ivare­tar prosjektmålet, sier Nore.

 

BERIT SANNES LEDER STYRINGSGRUPPA

Hun etablerte selskapet Omtre for et år siden, og er også leder for faggrup­ pa Fremtidens Byggeløsninger i næringsklyngen Norwegian Wood Cluster. Denne har vært Initiativtaker og fødselshjelper til prosjektet og klyngeleder Berit Sannes blir leder for sirkTRE sin styringsgruppe. Det tre­ årige prosjektet får nå et totalbudsjett på over 180 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge, Fors­kningsrådet og SIVA gjennom ord­ ningen Grønn plattform altså utgjør over 105 millioner. Det er på kort tid etablert et konsortium av bedrifter og miljøer som skal delta i prosjektet.

Blant disse partnerne er leverandører som Ringalm, Hunton, Forestia og Norsk Massivtre, men også aktører innen boligbygging og arkitektfirmaer.

 

MANGE FORSKNINGSTEMAER

Forskningsdelen av prosjektet har fått navnet circWOOD og skal ledes av NIBIO. Her forteller forskningleder Lone Ross, på vei til prosjektets første planleggingsmøte etter tildelingen, at forskningsaktiviteten er inndelt i seks såkalte arbeidspakker. – Disse omfat­ter et bredt spekter av temaer. Arbeidspakke 1 inneholder en grun­dig materialstrømsanalyse og testing av tilgjengelig returtrevirke. Digitali­ sering er et viktig element i prosjek­ tet, vi vil også analysere råvarestrøm­ mene i tresektoren for å se hvordan disse påvirkes av at returtrevirke ikke lenger går til forbrenning. Livsløpsa­ nalyser av kllimaeffekten er et annet viktig tema, det samme er analyser av barriérer og rammebetingelser, sier Lone Ross til Norsk Skogbruk.

 

MYE SIRK-

I pressemeldingen fra NIBIO framgår det også at det skal etableres et inno­ vasjonssenter for aktører i verdikje­ den for helsirkulær bruk av tre, sir­ kINN. Målet med dette senteret er å rigge skog­ og treindustrien for å iva­ reta produsentansvaret med å følge treprodukter gjennom levetiden, heter det. Og ingen skal være i tvil om at prosjektet skal fremme sirkulær økonomi. For det framgår at sirkTRE, i tillegg til sirkINN og circWOOD, skal bygges opp av fire delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løs­ ninger, sirkRESSURS der hovedfoku­ set er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sir­kulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produk­ sjon skal utvikles.

 

VIL STANDARDISERE

En barriere mot økt ombruk som mange har pekt på er problemene med å få testet og godkjent brukte byg­ ningselementer slik at de oppfyller regelverket. Regjeringen kunngjorde nylig at kravet til CE­merking ikke lenger skal gjelde for bygningselemen­ ter produsert før 2013. Men her finnes det mer å ta tak i. – I samarbeid med Standard Norge skal vi sikre god ombruk og materialgjenvinning av tre gjennom nye standarder og veiledninger i bruk av eksisterende standarder. Vi skal også sørge for kontinuerlig formidling og deling av forskningsresultater, tek­ nologisk utvikling og beste praksis, sier forskningsleder Lone Ross. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.