Økonomi og marked

TØMMERPRISER: Ligger an til avvirkningsrekord

Ved utgangen av november hadde vi allerede avvirket mer enn i hele 2020. Og samlet innmålt bartrevolum var 300 000 kubikkmeter høyere enn på samme tid i rekordåret 2019.Så langt i år er det ifølge tallene fra Skogdata målt inn rett i underkant av 10 millioner kubikkmeter, 315 000 kubikkmeter mer enn i hele fjor. Her er det vel å merke bare gran­ og furutømmer med i regnestykket. Totalavvirkningen inkludert lauvtre­virke bikket så vidt 10 millioner i fjor. Bare i november ble det avvirket godt over 900 000 kubikkmeter i år. Og kurven for tømmerprisene peker fortsatt oppover. I november var gjennomsnittsprisen for sagtømmer av gran 628 kroner og for furu 596 kroner. Tilsvarende priser måneden før var 622 for gran og 592 for furu. 63 prosent av alt virke som ble målt inn i november var sagtømmer. For massevirke av gran ble det i november betalt 262 kroner per kubikkmeter, og for furu 248 kroner.

Kilde: Skog-Data AS.
REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.
PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sort-gruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skog-Data AS.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.