Økonomi og marked

Tømmerprisene satt på kartet

17 kommuner hadde tømmerpris på mer enn 400 kroner i 2020, og 23 kommuner hadde sagtømmerpris på mer enn 475 kroner. Se hvordan prisene endrer seg fra kommune til kommune her. 

Prisnivå for alt virke i 2020
Prisnivå for alt virke i 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er store geografiske forskjeller i hva skogeier får for tømmeret sitt her
i landet. Og mens det ikke finnes noen oversikt over hva det koster skogeier å få drevet tømmeret ut av skogen i de respektive hjørner av landet, er det lett tilgjengelig offentlig statistikk over hva tømmerkjøperne har betalt skogeierne for disse volumene. ربح المال من الالعاب Det kan vi takke ordningen med skogfond og måleplikt for. Landbruksdirektoratet forvalter databasen hvor måleoppysningene, tømmeroppgjørene og innbetaling til skogeiers skogfondskonto registreres, den såkalte VSOP-databasen. Og hvert år publiserer Landbruksdirektoratet statistikk på kommunenivå fra denne virkesdatabasen. På disse sidene har vi satt prisnivået i de enkelte kommunene på kartet, basert på denne statistikken. Kommuner hvor det har vært avvirket et lite volum, vil få et prisnivå som kan være farget av enkeltdrifter. Derfor har vi ikke vist prisnivået for kommuner hvor det er avvirket mindre enn 1000 kubikkmeter totalt og mindre enn 500 kubikkmeter på kartene for de respektive sortimentene sagtømmer og massevirke. «Alt virke» omfatter det tømmeret som er registrert inn som sagtømmer eller massevirke av gran, furu og lauv. Volumene av vraket tømmer er ikke med i utregning av gjennomsnittspris. Det er heller ikke beløpene som er
betalt inn som bonuser eller etterbetalinger. Energivirke og ved er heller ikke tatt med.

 

Prisnivå for massevirke i 2020
Prisnivå for sagtømmer  i 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØYEST TØMMERVERDI PÅ ØSTLANDET Det grønne kartet viser at det kun er i enkelte kommuner på Østlandet at gjennomsnittsprisen for alt virke var over 400 kroner i 2020. Hurdal var den kommunen med høyest gjennomsnittspris av alle, der fikk skogeierne i gjennomsnitt 423 kroner per kubikkmeter. Det blå kartet viser prisnivået for sagtømmeret i alle kommuner hvor det har vært avvirket mer enn 500 kubikkmeter av det sortimentet. Her er landets høyeste pris ikke helt representativ, men nettopp et eksempel på at små volumer i en kommune kan gjøre et stort utslag på gjennomsnittsprisen. الالعاب التي تربح المال I Sortland i Nordland fylke er det i 2020 avvirket 668 kubikkmeter sagtømmer til en gjennomsnittspris på 554 kroner per kubikkmeter. Den kommunen med nest høyest sagtømmerpris er Våler i Innlandet fylke. Her er det avvirket nesten 64 000 kubikkmeter sagtømmer til en gjennomsnittspris på 497 kroner. Det er i alt åtte kommuner som har en sagtømmerpris på mellom 490 og 497 kroner, og altså 23 kommuner med en gjennomsnittspris på sagtømmeret over 475 kroner. På det brune kartet ser vi prisnivået for massevirke i de kommunene hvor det er avvirket mer enn 500 kubikkmeter av det. Den kommunen med høyest massevirkepris er Gloppen i Vestland fylke. Også den gjennomsnittsprisen er basert på et lite volum, her ble 614 kubikkmeter avvirket i 2020 til en snittpris på 349 kroner. Sju kommuner har massevirkepris på over 325 kroner som gjennomsnitt for hele 2020 og disse er spredd over hele landet, fra Lillesand til Målselv og fra Ås til Gloppen.

 

KONKURRANSEN OM TØMMERET Prisforskjellene kan ha mange forklaringer. Transportavstand til industri eller terminal er en. Tømmerkvalitet og tilgjengelige volumer en annen. Men hva med konkurransesituasjonen, kan vi se effekten av den i disse tallene? Før 2013 var det først og fremst Nortømmer og SB Skog som kjøpte tømmer uavhengig av geografi. Skogeierandelslagene, den gangen åtte i tallet, hadde sine definerte regioner hvor de opererte, og konkurrerte stort sett bare med de to «liberoene». Som på sin side kunne kjøpe tømmer og ta på seg drifter der forholdene var gunstigst, noe som ble opplevd frustrerende i enkelte av de mer geografisk bundne skogeierandelslagene. Men det er en uttalelse fra daværende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, under et møte for skogeierandelslagenes styreledere og direktører som har blitt stående som startskuddet for den innbyrdes konkurransen om tømmervolumene. Der skal hun ha sagt at hun anså alle de andre i møterommet som konkurrenter. Skogeierandelslagene begynte å bevege seg inn på naboens geografi. bet365 arabic Glommen Skog tok i bruk sitt datterselskap Glommen Skog AS til å handle tømmer i konkurrentenes distrikter, og Viken Skog kjøpte opp SB Skog, og fikk etter hvert med seg AT Skog på eiersiden der. Og selv om mange skogeiere følte lojalitet til sitt eget andelslag, var det med ett i praksis flere kjøpere å velge mellom. Så har flere av andelslagene litt etter litt sett at de kan komme bedre ut av det ved å slå seg sammen enn å konkurrere, og i dag er det bare fire skogeierandelslag igjen.

 

RELATIVT HØY PRISVEKST Det lilla kartet viser prisnivået på alt tømmer i 2013. Prisnivået lå lavere i 2013 enn i 2020. Gjennomsnittsprisen for hele landet for alt virke var 306 kroner i 2013, mens den var 376 kroner i 2020. Det har altså vært en prisøkning på nesten 23 prosent, mens prisveksten ellers i samfunnet var på 17 prosent. At den relativt høye prisveksten på tømmer skyldes konkurransen mellom de innenlandske tømmerkjøperne alene, skal vi ikke påstå. Men det grønne og det lilla kartet tyder på at det nå oppnås relativt høyere tømmerpriser i en del kommuner i gamle Østfold fylke og på grensa mellom Hadeland og Ringerike, der Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog opererer i det samme området. Trysil, Åmot og Engerdal, som i 2013 lå på det høyeste tømmerprisnivået, har havnet noe lenger ned nå. Her sammenligner vi kun to år. Det er for lite til å fastslå noen trend. Leserne får ta det som det er – gjennomsnittspriser i kommunene – delt inn i prisnivågrupper og satt på et kart.