Tømmerpriser

Prisforskjellen minker noe

I Norge og Finland er prisendringene ganske lik, mens prisene i Sverige holder seg relativt stabile. Og går det mindre norsk massevirke til Sverige(?) 

Det er signalene fra Carl Johan Moberg i svenske Virkesbörsen. Han kategoriserer land for land denne gangen og registrerer ulik prisutvikling i markedene han holder øye med.

 

NORGE:Sagtømmerprisene i Norge har sluttet å stige og har falt noe. Massevirkeprisen fortsetter på sin side å stige og forskjellen til svenske priser krymper. Det ryktes at stadig mer norsk massevirke finner veien til andre markeder enn det svenske.

 

FINLAND:Trenden her er den samme som i Norge med skjeve sagtømmerpriser og en forsiktig stigning i massevirkeprisen.

 

SVERIGE:I Sverige er det fortsatt stor etterspørsel etter sag­tømmer og massevirke. Sagbrukene går dårligere, men det er ingen prisjustering nedover ennå. Avvirkningsmeldingene går ned og dermed tilbudet.

 

BALTIKUM:I de baltiske statene er også massevirkeprisene på vei opp, og i Estland falt prisen på bjørke­massevirke ganske kraftig i begynnelsen av året. Ellers er ingen dramatiske endringer i prisbildet.

 

TYSKLAND OG ØSTERRIKE:Her fortsetter prisene på sagtømmer og masse­virke å bevege seg forsiktig oppover, mens i Østerrike er prisene relativt stabile.

 

En generell betraktning er at prisforskjellene mellom det svenske tømmermarkedet og andre land fortsatt er store, men at gapet minker noe.

– Den relativt svake svenske kronen er gunstig for eksportører som betaler svært godt for svensk tømmer, avslutter han.