Premium - Plus

Vanskeligere situasjon enn i fjor

Akkurat som i fjor går vi en skogplantesesong i møte uten å kunne regne med tilgang på utenlandsk sesongarbeidskraft. Og troen på at landbruket igjen vil kunne oppnå et kollektivt unntak fra innreisereglene er nå ikke stor.Etter at smittetallene tok seg opp igjen etter nyttår og diverse mutanter kom på banen har reglene for innrei­se blitt betraktelig innskjerpet. I prak­sis er grensene nå bare åpne for nord­menn, heller ikke EØS­borgere får reise inn i landet, med mindre de «jobber innenfor kritiske samfunns­funksjoner».

LØSTE SEG

Som mange husker var det også i fjor på samme tid en betydelig bekymring for om man skulle få gjennomført vårplantingen i skogen, noe som resulterte i et ekstraordinært plante­tilskudd og mobilisering av norsk arbeidskraft. Det hele løste seg imid­lertid ved at landbruks­ og matminis­ter Olaug Bollestad allerede 30. mars fikk gjennomslag for et kollektivt unntak fra innreiserestriksjonene for sesongarbeidere i landbruket.De som har bruk for sesongarbei­dere først er planteskolene, som nor­malt trenger hjelp til å pakke og dis­tribuere plantene. Men her svarer både daglig leder Arne Smedstuen i Skogplanter Østnorge og Jo Magne Tyldum i Skogplanter Midt­Norge at de skal klare dette, ved hjelp av lokal arbeidskraft og arbeidsinnvandrere som allerede bor i området. Begge er mer bekymret for om kundene kom­mer til å klare å få satt ut de plantene som er bestilt. –

HARDT ARBEID

Og denne bekymringen kan være vel begrunnet. – Vi må jo bare innrømme at det er utenlandske sesongarbeidere som utfører 95% den plantinga vi påtar oss, sier Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog. Og vårens bestilling er 5,7 millioner planter som skal ut i løpet et par måneder. – Vi har begynt å se på alternativer og har en dialog med NAV. Men jeg er redd det blir vanskelig å få ut alt ved hjelp av norsk arbeidskraft, det dreier seg om fysisk krevende arbeid på akkord­lønn, som det kreves en viss erfaring for å utføre effektivt. Vi håper fortsatt på at det skal gå an å finne en løsning for den utenlandske arbeidskraften, sier han.

BETALER GJERNE HOTELL

I Glommen Mjøsen Skog deler skog­skjøtselsjef Sverre Holm fullt ut hans bekymringer. – Vi annonserer nå etter folk som kan begynne å plante fra slutten av april, vi trenger mini­mum 130 personer for å få gjennom­ført vårplantinga, sier han. Holm er heller ikke så optimistisk med tanke på å mobilisere norsk arbeidskraft. – Det var vel rundt 150 som meldte seg i fjor, men når det kom til stykket satt vi igjen med noen ganske få, sier han. Holm forteller videre at de i fjor hadde 180 utenlandske sesongarbeid­ere, uten at det medførte noen pro­blemer. – Ingen var smittet og alle overholdt karanteneplikten, sier han. I år er denne plikten innskjerpet, slik at de som får innreisetillatelse må til­bringe karantenetiden på hotell. Men både Haug og Holm gir uttrykk for at det er en kostnad de gjerne tar dersom det er mulig å få inn arbeidskraft.

SER DÅRLIG UT

Men i skrivende stund, med raskt økende smittetall og delvis pause i vaksineringen, er det lite som tyder på at det blir mulig. Til tross for en økende forståelse for skogens klima­effekt, er det langt igjen til at plantin­gen betraktes som samfunnskritisk. Fra Landbruks­ og matdepartementet gis det da heller ikke noe håp om noen lettelser de første ukene. Det understrekes at dette ikke er departe­mentets regelverk og vises til Justis­ og beredskapsdepartementets ret­ningslinjer. Men Norsk Skogbruk kjenner til at det pågår hektisk møte­virksomhet, først og fremst for å finne en løsning for norsk bær­ og grønt­produksjon.

INGEN BEORDRING FORELØPIG

I Nortømmer tilbyr Per Kveseth plan­tejobb nesten umiddelbart etter at han har tatt telefonen. De skal ha ut fem millioner planter også i vår, og i fjor mobiliserte selskapet alle sine ansatte til å sette ut 10 000 planter hver. Hittil har det ikke gått ut noen lignende oppfordring i år. – Vi får se. Det var jo også fordi det da så ut til å stilne av med skogsdriften. I år er det fullt trøkk og våre ansatte har mer enn nok å gjøre, sier han. Men det synes klart at vi nå må mobilisere norske arbeidstakere til vårplantinga, alt tyder på at grensen vil være helt stengt til 1. juni. Vi må også bruke NAV, det finnes jo nå mange «nyar­beidsledige», sier Kveseth.–

JOBBER MED ALTERNATIVER

I Norges Skogeierforbund er direktør Per Skorge mer opptatt av å få fram at de jobber med alternative løsninger. – Det finnes jo norske hender, vi har nå 50 000 permitterte eller ledige under 30 år, og en ordning med at det går an å påta seg midlertidig arbeid uten tilsvarende avkorting av dagpeng­ene er på plass. Vi må klare å organi­sere oss slik at vi kan nyttiggjøre oss dette, i tillegg er det viktig å mobilisere flere skogeiere til å ta jobben selv. Mange planter ble satt ut av nord­menn i fjor. Så håper vi naturligvis at vi etter hvert får muligheten til å ta i bruk de løsningene vi har benyttet oss av de siste årene. Men her er det grøntnæringene som står i front, med et arbeidskraftbehov rundt ti ganger større enn skogbrukets, sier Skorge. •

Se også: – Trenger friske midler

Les hele norsk Skogbruk nr 3 her.