Premium - Plus

Allskog får taksere for Nye Veier

Allskog vant i fjor høst et anbud om taksering av 4000 daa skog i forbindelse med utbygging av E6 gjennom Trøndelag. Konkurrenten Nettskog klaget denne avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fordi det i konkurransegrunnlaget var stilt krav om at «Leverandøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget». KOFA har brukt et halvt år på å behandle klagen, men 14. april kom avgjørelsen.Nemda finner at Allskogs vedtekter (å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser) ikke er i strid med å påta seg oppdraget fra Nye Veier, selv om det skulle innebære taksering av egne medlemmers skogareal. I avgjørelsen heter det: … det er likevel ikke grunn til å konstatere at kravet til uavhengighet klart vil bli misligholdt. Klagenemnda viser i denne sammenheng særlig til valgte leverandørs organisering og plan for gjennomføring av takseringen. Det fremgår av valgte leverandørs tilbud at takseringen skal gjennomføres i samsvar med etablert bransjepraksis, og at den skal være basert på objektive kriterier. استراتيجية بينجو I tillegg vil den oppnevnte takstmannen vurdere sin egen habilitet opp mot den konkrete skogeieren. الروليت العربي

Det hører med til historien at Allskogs tilbud lå 20% høyere enn Nettskogs, men det ble ikke utslagsgivende siden pris bare var vektet med 20% i denne anskaffelsen, som hadde en anslått verdi på 750 000 kroner. افضل طريقة للربح في الروليت Årsaken til at Allskog vinner er at de scorer høyest på tildelingskriteriet «Kompetanse og erfaring». Erik Trømborg, daglig leder i Nettskog, kommenterer tørt at lokalkunnskap åpenbart tillegges avgjørende vekt, selv om taksten skal skje etter «objektive kriterier». •