Skogskader

Tilskuddsordningen for opprydding etter stormene er kommet

Ordningen gjelder for utvalgte kommuner i fylkene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Den skal dekke deler av kostnadene knyttet til opprydding  etter stormene 19.11.2021 og vinteren 2021/22.Det er Landbruksdirektoratet som melder dette.

Tilskuddene skal gå til skadeforebyggende tiltak og tiltak som er nødvendig for å legge til rette for ny foryngelse.

Tilskuddene er differensiert etter hogstklasse og om man må til med taubanedrift.

For opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5 kan det gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

For opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3 kan det gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

Og for taubanedrift kan det gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.

Ordningen blir hjemlet i NMSK-forskriften § 7 og finansieres gjennom omfordeling av midler til vei og drift (LUF) i fylkene og tilsvarende ufordelte midler avsatt sentralt av Landbruksdirektoratet fra samme post.

Søknader vil etter hvert bli behandlet av kommunen. Landbruksdirektoratet tar sikte på at ordningen kan søkes på i begynnelsen av mars og vil bekjentgjøre dette når det er klart.

Underskudd ved uttak av stormfelt skog kan også dekkes med skogfond når det inngår som et skadeforebyggende tiltak, eksempelvis når tiltaket er anbefalt av skogmyndighetene. På samme måte dersom oppryddingen er nødvendig for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen.

Ordningen er jobbet fram i dialog med Statsforvalterne og med innspill fra Norges Skogeierforbund, Norskog og Maskinentreprenørenses forbund.

 

Les mer om stormfelt skog hos Landbruksdirektoratet