Premium - Plus

Tilskudd til opprydding klart

Som varslet i forrige nummer av Norsk Skogbruk er det blitt utarbeidet en tilskuddsordning for å avhjelpe ekstra driftskostnader ved opprydding etter høstens og vinterens stormer. 

Ordningen gjelder for utvalgte kom­muner i fylkene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Den skal dekke deler av kostnadene knyttet til opp­rydding etter stormen 19. november og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022. Og kun det som er skadeforebyggende tiltak eller nødvendige tiltak for å legge til rette for ny foryngelse.

 

IKKE OPPRYDDING I NØKKELBIOTOPER

Ordningen blir hjemlet i NMSK-­forskriften § 7 og finansieres gjennom omfordeling av midlene til vei og drift i Landbrukets utviklingsfond i fylkene og tilsvarende ufordelte midler avsatt sentralt av Landbruksdirektoratet fra samme post. Dette innebærer blantannet at tilskudd bare kan gis der det erforetatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennom­føring av de føre­-var-­tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard.

PEFC Norge har i en veiledning til gruppesertifikatholderne blant annet skrevet: Hovedregelen er at føringer for forvaltning av nøkkelbiotoper ikke endres, selv om trærne helt eller delvis er vindfelt etter storm. Det vil derfor normalt ikke være aktuelt å ta ut vindfall i nøkkelbiotoper.

 

HOGSTKLASSE OG TAUBANEBEHOV AVGJØR TILSKUDDSNIVÅET

Nødvendige kostnader med å få den vindfelte skogen fram til bilvei kan inngå i driftskostnaden. Det gjelder nødvendig graving av enkle og midlertidige driftsveier. Permanente veier etter veinormalene og kostnader knyttet til disse er investeringer og faller utenfor ordningen. Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier gjelder her som ellers.

Tilskuddene er differensiert etter hogstklasse og om man må til med taubanedrift. For opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5 kan det gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m³ rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m³. For opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3 kan det gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m³ rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m³. Og for taubanedrift kan det gis et tilskudd på inntil 600 kr/m³ rundvirke eller energivirke.

 

SØKNAD FØR TILTAK

Søknad om tilskudd skal sendes kommunen på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Den skal egentlig være framsatt og godkjent før drifta igangsettes, men dette kan fravikes i særlige tilfeller og for drifter igangsatt før ordningen ble virksom. Søknadene vil etter hvert bli behandlet av kommunen. Landbruks­direktoratet tar sikte på at ordningen kan søkes på i begynnelsen av mars og vil bekjentgjøre dette når det er klart, heter det i informasjonen om dette på Landbruksdirektoratets nettside. Søknadsfrist for skogeier vil være 1. november 2022.

Underskudd ved uttak av stormfelt skog kan også dekkes med skogfond når det inngår som et skadeforebygg­ende tiltak, eksempelvis når tiltaket er anbefalt av skogmyndighetene. På samme måte dersom oppryddingen er nødvendig for å sikre ny for­yngelse i fortsettelsen.

Ordningen er jobbet fram i dialog med Statsforvalterne og med innspill fra Norges Skogeierforbund, Norskog og Maskinentreprenørenses forbund.

 

 

Få skader etter nyttår

Selv om Gyda fikk stor oppmerksom­het i media forøvrig og det også blåste kraftig siste helgen i januar, har ikke dette uværet fått store konsekvenser i form av skogskader.

– Stormene i januar har så langt gitt 31 skader, 11 i Midt­-Norge og 30 rundt om i Sør-­Norge. Det nærmer seg ikke stormen 19. november, med over 1000 skader, opplyser Skogbrands Kjetil Løge til Norske Skogbruk.

LV