Premium - Plus

Hjorten verre enn snutebilla

Det er liten vits i å sette ut planter dersom de ikke vokser opp. Og skog- plantene i Romsdal har nok av fiend- er. Snutebille har vært og er et stort problem, men dette er nå «løst» ved at alle avvirkningsfelter får ligge i tre år før de tilplantes, og da med kje- misk behandlede planter. – At det medfører ulemper å la konkurrerende vegetasjon få tre års forsprang på de ofte høye bonitetene er det liten tvil om, men Allskog har falt ned på at det likevel er den beste løsningen, sier skogbruksleder Hjørdis Asphol.Men dette tiltaket har ingen effekt

på en annen tallrik skadegjører i regi- onen, nemlig hjorten. – Vi har sett eksempler på at den har bitt toppen av et flertall av plantene bare dager etter at vi har plantet, forteller Tore Rød Sira. Og i visse områder, f.eks. Øksendal og Vistdal, er dette proble- met så stort at de er fritatt for foryn- gelsesplikten. Og i forhold til hjorten er kjemisk bekjempelse lite akseptert, det er bare geværet som fungerer.

– Vi argumenterer kontinuerlig for å skyte bestanden ned til et lavere nivå, sier Hjørdis Asphol.

Les hele Norsk Skogbruk nr 5 her.