Økonomi og marked

Full spiker i skogen, stadig knapt med trelast

Inn i høsten vedvarer den ytterst uvanlige markedssituasjonen: Avvirkningen går for fullt og sagbrukene får alt det tømmeret de klarer å skjære. Samtidig er det fortsatt mangel på trelast, til tross for at prisene er doblet i løpet av året.

 Byggevarekjedene økte trelastprisene på nytt fra 1. august, denne gangen med rundt 30 %. Dermed er prisen på konstruksjonsvirke og kledning mer enn fordoblet siden nyttår. Men etter­ spørselen er fortsatt høy, og sagbrukene skjærer det remmer og tøy kan holde. Mange steder er det tørkekapasiteten på brukene som er flaskehalsen.

– FULLE TØMMERLAGRE Skogeierne vil naturligvis ha sin del av denne raskt voksende kaka – og det har de til en viss grad fått. Sag­ tømmerprisen har økt med mellom 150 og 200 kroner siden nyttår og det tegner til å bli rekordavvirkning i 2021. Dermed får sagbrukene nok tømmer – og har ikke noe motiv for å øke prisene ytterligere. – Vi har fulle tømmerlagre og god tilgang på tøm­ mer i annet halvår, sier Terje Brende, tømmersjef i Bergene Holm. Han har for tida heller ikke problemer med å bli kvitt all flisa som syv sagbruk på full guffe produserer. Og produksjons­ kapasiteten i konsernet skal økes videre, det investeres i nytt råsorterings­-anlegg både på Nidarå og Kirkenær, samt nye tørkekanaler på flere bruk.

BARE VELSTAND I Moelven forteller konserndirektør for virke Lars Storslett at det også hos dem er godt samsvar mellom tøm­ mertilgang og forbruk. – Alle våre enheter produserer for fullt og vi har en komfortable tømmerlagre som samsvarer godt med høstens produk­ sjonsplaner. Vi er også tilfredse med å ha kunnet øke sagtømmerprisen slik at skogeiernes rotnetto er forbedret med kanskje 50 % gjennom dette året, sier han. Heller ikke flisavsetningen volder Storslett særlig bekymring. – Vi har langsiktige avtaler med stabile avtakere som tar unna, sier han. Moelven har i det siste kunngjort store planlagte investeringer ved sag­ brukene Valåsen og Edanesågen i Sverige. Men Storslett peker på at det også er gjort adskillig for å øke pro­ duksjonskapasiteten i Norge. – Det er investert tungt i økt kapasitet både i Våler og ikke minst ved Soknabruket, der tømmerforbruket har økt fra 280 til 450 000 m3 i løpet av de siste 4–5 årene, sier han.

FRYD OG GAMMEN Heller ikke markeds­ og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog ser så mange mørke skyer. – Vi har full avsetning både på sagtømmer og massevirke, stor aktivitet og ikke mer tømmer på vegkant enn vi bør ha. Noen synes nok at sagtømmerprisene burde fulgt trelastprisen og vært enda høyere, men med en pris på pluss minus 600 kroner er nominelt historisk høy. Den genererer god hogstinteresse og maskinene har nok å gjøre, sier Røra. På spørsmål om hvorvidt denne drømmesituasjonen kan vare, sier han: – Det blir spekula­ sjoner, vi vet jo at det kan snu raskt og i USA har trelastprisene falt kraf­ tig tilbake. Men her er det fortsatt lite trelast på lager og god etterspørsel fra kjøperne, sier han.

HØY PRIS, NOK TØMMER I Glommen Mjøsen Skog sier markedssjef Håkon Bakken at det ikke er noen automatikk i at sag­ tømmerprisen stiger sammen med tre­ lastprisen. – Det er to ulike markeder som begge er styrt av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Når tømmer­ prisen ikke stiger ytterligere skyldes det at mange er villige til å avvirke på dagens prisnivå, sier han. Og det mener Bakken ikke er merkelig, han sier at han ikke har vært med på maken til prisoppgang på sagtømmer siden han kom inn i bransjen på 90­tallet. Han karakteriserer sag­ tømmerprisen som historisk høy, med en snittpris i regionen på 650 kroner pr m3. – Uansett blir aldri tømmerprisen høy nok for en selger, men det store markedet bidrar til å regulere nivået, sier han. Og noen mangel på tømmer er det altså ikke: – Som regel har det vært underskudd på sagtømmer ved større prisopp­ ganger. Men det er ikke tilfelle denne gangen, det er høy avvirkning i hele Norden, spesielt i Sverige, sier Bakken. •