Økonomi og marked

35 mill. kroner til tre nye tømmerkaier

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har fått tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier. Dermed har 30 kaier fått til sammen 379 millioner kroner siden tilskuddsordningen ble etablert i 2012.



Seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet er ansvarlig for denne tilskuddsordningen. Han forteller at det i år er gitt følgene tildelinger:

SNART I MÅL: Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet sier at dekningen av tømmerkaier snart er god nok.
GOD SPREDNING: Kartet viser at tømmerkaiene etablert med tilskudd nå dekker kysten ganske godt.

• Øran tømmerkai i Åndalsnes, Rauma kommune har fått tildelt 15 mill.

• Strømsvika tømmerkai i Mandal, Lindesnes kommune har fått tildelt 11,5 mill.

• Salten Verk i Sørfold kommune har fått tildelt 8,5 mill.

– I vurderingen av tilskudd til tømmerkaier ser vi blant annet på tilskuddsbehovet opp mot tømmervolumet som skal transporteres over kaia. Tilskuddsbehov reduseres for eksempel ved at skogbruket i mange tilfeller allierer seg med andre næringsinteresser og får en andel i en flerbrukskai, sier Rygg. På spørsmål om det fortsatt er behov for å bruke offentlige midler for å få tømmer ut av landet, sier han at man nå begynner å gå inn for landing, og at behovet vil avta naturlig etter hvert som de gode prosjektene realiseres og kaier ferdigstilles langs hele kysten.

– Men kaiene brukes ikke bare til eksport, det transporteres mye tømmer med båt også til innenlandske kjøpere. Tømmerkaier er viktige for kystskogbruket, næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte, sier Rygg. Og helt i mål er man ikke, flere omsøkte prosjekter fikk avslag i år.

– Det er viktig å ikke gi opp selv om man har søkt og fått avslag. Flere av prosjektene som ikke fikk tildelt tilskudd i år er gode og kan søke igjen. Enkelte steder langs kysten vil behovet for uttransportering av tømmer fortsatt øke fremover, sier han.