Kommentar

Sitka og norsk gran langs kysten: Når hensikten helliger middelet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens ønske om å få utredet forbud mot fremmede treslag har utløst betydelig aktivitet fra miljøsiden og en del selsomme oppslag i media.KOMMENTAR: JOHS. BJØRNDAL

Det er delte meninger om hvorvidt gran – for ikke å snakke om sitkagran – har noe å gjøre på Vestlandet eller nord for Saltfjellet. Det dreier seg unektelig om utplanting av treslag som ikke (ennå) forekommer naturlig i områdene. På den annen side, skal det finnes et lønnsomt skogbruk og verdiskaping på arealene er man avhengig av at de naturlige treslagene suppleres med noen som produserer større volum og bedre kvalitet.

Det er derimot liten uenighet om at den delen av landets skogareal som er vernet, bør bestå av så naturlig vegetasjon som mulig. Dersom fremmede treslag sprer seg uhemmet inn i områder som staten har brukt store summer på å verne, vil det gi forbuds- forkjemperne et meget godt argument.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.